Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1

Diarienummer: 2015/114. Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 2 maj - 6 juni 2017

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 1 Mb)

Plankarta (pdf 1 Mb)

Planområde

Planområdet omfattar Rosenborg före detta äldreboende samt del av Hantverksparken i Gärsnäs.

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att tilllåta bostadsbebyggelse, vård, kontor och skola samt parkering och miljöhus inom planområdet.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-12 § 63 att godkänna planen för samråd.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande. 

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-fredag 08.00-16.30

Samrådsmöte:

Samrådsmöte kommer att hållas den 10 maj 2017 kl.18:00 i Stora Salen, Stadshuset, Stortorget i Simrishamn.

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt Linda Larsson, 0414-81 92 76.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-06-06.