Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1

Diarienummer 2015/114 Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för granskning under tiden 13 november - 17 december 2017.

Diarienummer: 2015/114 Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för granskning under tiden 13 november – 17 december 2017.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 2 Mb)

Plankarta (pdf 1 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 1 Mb)

Planområde

Planområdet omfattar Rosenborg före detta äldreboende samt del av Hantverksparken i Gärsnäs.

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att tilllåta bostadsbebyggelse, vård, kontor och skola samt parkering och miljöhus inom planområdet.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-19 § 165 att godkänna planen för granskning.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat förfarande. 

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-fredag 08.00-16.30

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt Linda Larsson, 0414-81 92 76.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-12-17.