Detaljplan för Kvarnby 15:217 (Skillinge skola)

Diarienummer 2017/254

Detaljplan för Kvarnby 15:217 (Skillinge skola), Skillinge, Simrishamns kommun, Skåne län, antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 25 januari 2018.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 2 Mb)

Plankarta (pdf 0,4 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 0,4 Mb)

Granskningsutlåtande (pdf 0,2 Mb)

Behovsbedömning (pdf 0,2 Mb)

Planområde

Planområdet omfattar Skillinge skola.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka användningsområdet inom fastigheten, som idag är planlagd för skoländamål. Utöver kvartersmark för skola prövas markens lämplighet även för kontor och hantverk med viss försäljning.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-25 § 10 att anta detaljplanen.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande. 

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet. Meddelandet till länsstyrelsen ska skickas senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.