Detaljplan för Kvarnby 15:217 (Skillinge skola)

Diarienummer 2017/254

Detaljplan för Kvarnby 15:217 (Skillinge skola), Skillinge, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för granskning under tiden 25 november – 21 december 2017.

 

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 2 Mb)

Plankarta (pdf 0,4 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 0,4 Mb)

Behovsbedömning (pdf 0,2 Mb)

Planområde

Planområdet omfattar Skillinge skola.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka användningsområdet inom fastigheten, som idag är planlagd för skoländamål. Utöver kvartersmark för skola prövas markens lämplighet även för kontor och hantverk med viss försäljning.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 § 177 att godkänna planen för granskning.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande. 

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-fredag 08.00-16.30

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN eller simrishamns.kommun@simrishamn.se tillhanda senast 2017-12-21.