Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 m fl

Diarienummer: 2017/34. Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 m fl, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för granskning under tiden 17 juni - 28 juli 2017. 

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 15 Mb)

Plankarta (pdf 0,4 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 0,2 Mb)

Planområde

Planområdet ligger i norra Brantevik och gränsar i öster och norr till bebyggda områden. Området omfattar cirka 1,3 hektar mark. Planområdet utgörs av de privata fastigheterna Brantevik 36:2, 36:4, 36:99, Simris s:12 (väg). Till planområdet hör även delar av den kommunala fastigheten Brantevik 36:6 som utgör kommunal vägmark inom och i anslutning till området.

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för ny bebyggelse innehållande friliggande bostadshus samt allmän platsmark i form av lokalgator samt en gång- och cykelstig. 

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-06-08 § 103 att godkänna planen för granskning.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010 och ändring av plan- och bygglagen 2015. Planprövning sker genom normalt planförfarande. Ett planprogram har upprättats som inledande del i planprocessen.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-fredag 08.00-16.30

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-07-28.