Ändring av detaljplan för Taltrasten 57 och 58 m fl

Ändring av detaljplan för Taltrasten 57 och 58 m fl, Simrishamns kommun, Skåne län, antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 27 september 2018.  

Diarienummer: SBN 2017/771

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på planhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Antagandebeslut

Plankarta

Samrådsredogörelse

Planområde

Planområdet är beläget i centrala Simrishamn, vid gjuteriplan alldeles intill småbåtshamnen. Området gränsar till Östergatan i öst och Strandvägen i norr och är drygt 3,2 ha stort. Planområdet omfattar tomtdelningens storlek.

Syfte

Syftet med planändringen är att upphäva fastighetsplanen/tomtindelningen för Taltrasten 57 och 58 m fl som anger tomter och tomtgränser för området. Upphävande av tomtindelning föreslås för att möjliggöra avstyckning och fastighetsreglering. De befintliga fastighetsgränserna följer till stor del de gränser som tomtindelningen anger.

 

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-27 § 181 att anta planen

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010 samt ändring av plan- och bygglagen 2016. Planprövning sker genom förenklat planförfarande.

Upplysning

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00

Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet. Meddelandet till länsstyrelsen ska skickas senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.