Ändring av detaljplan för Stadshage 14, 15 och 16

Diarienummer: 2016/887. Ändring av detaljplan för Stadshage 14, 15 och 16, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 30 september - 23 oktober 2017. 

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Plankarta (pdf 14 Mb)

Planområde 

Planområdet är beläget på Järnvägsgatan i Simrishamn.

Syfte

Ändring av detaljplan syftar till att upphäva tomtindelningen för Stadshage 14, 15 och 16.Avsikten med planändringen är att upphäva fastighetsplanen/tomtindelningen som anger tomter och tomtgränser för området. De befintliga fastighetsgränserna följer till stor del inte de gränser som tomtindelningen anger. Upphävande av tomtindelning föreslås för att möjliggöra avstyckning och fastighetsreglering. 

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-09-21 § 113 att godkänna planen för samråd.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010 och ändring av plan- och bygglagen 2016. Planprövning sker genom förenklat förfarande. 

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-fredag 08.00-16.30

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt david Tufvesson, 0414-81 92 53.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-10-23. Du kan även maila dina synpunkter angående planen till simrishamns.kommun@simrishamn.se .