Ändring av detaljplan för Mellby 25:2 m fl

Ändring av detaljplan för Mellby 25:2, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 14 april - 11 maj 2018. 

Diarienummer: SBN 2015/970

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (2 MB)

Plankarta (0,4 MB)

Behovsbedömning (0,15 MB)

Planområde

Planområdet är beläget i den västra delen av Kivik och omfattar det befintliga verksamhetsområdet. 

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva att ändra vändplatsen, ta bort korridor för förbifart och ersätta marken med en ny verksamhetstomt, samt möjliggöra mindre utökningar för andra verksamhetsfastigheter. 

Kommunala beslut

Detaljplanen syftar till att pröva att ändra vändplatsen, ta bort korridor för förbifart och ersätta marken med en ny verksamhetstomt, samt möjliggöra mindre utökningar för andra verksamhetsfastigheter. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-03-22 § 51 att godkänna planen för samråd.

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900. Planprövning sker genom standardförfarande.

Utställningslokaler

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn

Måndag- fredag kl. 8.00-16.30

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2

Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Planen finns också tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida: www.simrishamn.se under Bygga & bo/Planer/Utställda planer

Upplysning

Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tagit emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finns.

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00

Planarkitekt Grace Gustavsson, 0414-81 92 23

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Plan- och exploateringsenheten, 272 80 SIMRISHAMN, eller simrishamns.kommun@simrishamn.se, tillhanda senast 2018-05-11.