Planbesked

Meningen med ett planbesked är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.

Begäran om planbesked

Avgift för planbesked tas ut enligt plantaxa fastställd av kommunfullmäktige