Översiktsplan

Översiktsplanen redovisar kommunens visioner om hur mark och vatten ska användas och hur allmänna intressen och riksintressen ska vårdas.

Syftet med översiktsplanering är att sammanfatta den långsiktiga utvecklingsviljan i kommunen och visa hur den fysiska planeringen kan bidra till att förverkliga dessa ambitioner. En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument men ska vara vägledande för framtida beslut om detaljplaner, bygglov och andra ställningstaganden. Översiktsplanen är ett levande dokument som redovisar hur kommunen ska förvaltas, förändras och förbättras.

Framtiden - översiktsplan för Simrishamns kommun

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2015 och vann laga kraft 15 mars 2017. 

Du hittar kommunens översiktsplan här.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen:                  Vindkraft, antagen 2011-12-19 Del 1 (pdf)
Del 2 (pdf)
Del 3 (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)
Utlåtande (pdf)