Områdesbestämmelser

Vad är områdesbestämmelser?

Inom begränsade områden som inte omfattas av en detaljplan kan områdesbestämmelser antas för att säkra markanvändningen i enlighet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett eller flera riksintressen enligt Miljöbalken.

I Simrishamns kommun finns fyra områden med områdesbestämmelser. Det är för Ekoby Baskemölla, Gislövshammar, Gladsax by och Rörums kyrkby.

Områdesbestämmelse

Planhandling

Plankarta

Ekobyn i Baskemölla Beskrivning m m Områdeskarta
Gislövshammar Beskrivning m m Områdeskarta
Gladsax by Beskrivning m m Områdeskarta
Rörums kyrkby Beskrivning m m Områdeskarta