Detaljplaner

Bara i Simrishamns tätort finns det idag cirka 200 planer och kan beskrivas som ett stort pussel. Den äldsta planen i kommunen är ifrån 1929 och omfattar Branteviks tätort. Planenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med cirka 60 planer.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en handling som upprättas för att reglera markanvändningen för bebyggelse eller bevarande inom ett avgränsat område, oftast ett kvarter eller några fastigheter. Planen kan reglera bostadsbebyggelse, vattenområden, industriändamål, naturområde med mera.

Detaljplanen kan vara olika detaljerad. Ibland vill man från kommunens sida gå in och styra mer i detalj hur bebyggelsen ska utformas, till exempel utseende, byggnadshöjd, taklutningar, exploateringsgrad, skyddsbestämmelser med mera. Ibland kan planen vara mer flexibel, där det finns möjlighet att använda marken till olika användningsområden som till exempel bostad, handel, kontor.

Läs mer i Samhällsbyggnadsförvaltningens infobroschyr om detaljplaner här.

Bestämd genomförandetid

En detaljplan ska alltid ha en bestämd genomförandetid. Denna kan variera mellan 5 och 15 år. Under denna tid är detaljplanen bindande för markägare och kommunen. Det betyder att kommunen är skyldig att bevilja bygglov för byggnader och anläggningar som följer detaljplanen. Planen fortsätter att gälla även efter genomförandetiden har gått ut.

När ska man upprätta en detaljplan?

I vissa situationer ställs det krav på att pröva ett områdes lämplighet av ny bebyggelse, eller förändring av befintlig bebyggelse genom planläggning. Det kan vara:

- Ny sammanhållen bebyggelse
Med ny sammanhållen bebyggelse avses sådan bebyggelse som ställer krav på gemensamma anordningar och/eller behöver få flera krav tillgodosedda i ett sammanhang. Det kan till exempel vara gator eller vatten och avloppsledningar.

- Ny enstaka bebyggelse vars användning får betydande inverkan på omgivningen.En sådan byggnad kan vara en byggnad som leder till miljöstörning eller som kommer att dominera utseendemässigt över den omkringliggande bebyggelsen.

- Inom område med stor efterfrågan på mark.

- Befintlig bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang.

Vad innehåller en detaljplan?

En detaljplan består av en plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, genomförandefrågor och fastighetsförteckning. Som underlag för detaljplanen finns ofta ett antal självständiga utredningar, till exempel geoteknisk utredning, arkeologisk utredning, miljökonsekvensbeskrivning med mera.