Bostadsförsörjningsprogram - riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2016-2020

Bostadsförsörjningsprogrammet förtydligar och fördjupar översiktsplanens bebyggelsestrategi och ska kunna ge stöd för beslut i en rad olika samhällsbyggnadsfrågor, till exempel i prioriteringen för framtagandet av detaljplaner och översiktsplanering.

Dnr 2015/833

Handlingar

Här kan du välja att titta på Bostadsförsörjningsprogrammet genom att klicka på länken nedan.

Riktlinjer för bostadsförsörjning (pdf 3 Mb)

Syfte

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är arbeta med bostadsfrågorna ur ett attraktivitetsperspektiv. Alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder.

Bakgrund

I arbetet med Bostadsförsörjningprogrammet har vi inkluderat samtal, workshops och enkätundersökningar för att undersöka medborgarens syn på sin kommun, samt analysera hur efterfrågan av bostäder ser ut. Vi har träffat skolklasser, föräldrar, nyanlända och äldre.

Simrishamns kommun vill inspirera till inflyttning genom att engagera samhället och tydligt redogöra för vilka områden för bostadsförsörjning som man aktivt vill arbeta med att förverkliga, på kort och lång sikt. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller åtgärdsförslag och ansvarsfördelning.

Genomförande och uppföljning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan utifrån åtgärdsförslagen i bostadsförsörjningsprogrammet för att nå målen.

Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att följas upp årligen i samband med kommunens årsredovisning troligtvis med nyckeltal, aktuella insatser och kommentarer om bostadsläget.

Kommunala beslut

Bostadsförsörjningsprogrammet styrs av Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsför-sörjningsansvar.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30 § 162, att anta Bostadsförsörjningsprogrammet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-17 § 120, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja arbetet med åtgärdsplan utifrån åtgärdsförslagen, som redovisas i Bostadsförsörjningsprogrammet.