Planer

Hur ska marken i Simrishamns kommun användas? Var ska bostads- handels- eller industriområden placeras och vilken mark ska vara tillgänglig för allmänheten som torg, parker och gator? Detta är en del i den samhällsplanering som sker där olika samhällsintressen vägs mot varandra, samtidigt som enskilda rättigheter ska beaktas. Det är denna planering som sker när olika planer arbetas fram i en demokratiskprocess där berörda parter får vara med och säga sitt om olika områden. Detta sker genom så kallade samråd och granskingar. På Simrishmans kommuns hemsida hittar du de planer som vi arbetar med.

Översiktsplan

Varje kommun i Sverige ska ha en översiktsplan. Det är den övergripande planen som visar vilka visioner som en kommun har för hur mark och vatten ska användas och hur allmänna intressen och riksintressen vårdas. Du hittar mer information om Simrishamns kommuns nuvarande översiktsplan här.

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet förtydligar och fördjupar översiktsplanens bebyggelsestrategi och ska kunna ge stöd för beslut i en rad olika samhällsbyggnadsfrågor, till exempel i prioriteringen för framtagandet av detaljplaner och översiktsplanering. Mer om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning här.

Planbesked

Har du för avsikt att genomföra en åtgärd och vill om kommunen tänker inleda något planläggningsarbete? Då kan du få ett planbesked.

Program

Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan det behöva tas fram ett planprogram där det översiktligt utreds vilka förutsättningar och visioner som finns för ett större området. Planprogramet ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Här finns pågående program.

Detaljplaner

Vad får byggas i området där du bor? Detta regleras i en detaljplan som upprättats för att reglera bebyggelsen och markanvändningen i ett avgränsat område. Detaljplanen är juridiskt bindande vilket bland annat innebär att den ligger tillgrund för vilka bygglov som kan ges i området.

Områdesbestämmelser

Har du en fastighet som ligger utanför detaljplanerat område? Vissa begränsade områden kan omfattas av områdesbestämmelse för att säkra markanvändningen i enlighet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett eller flera riksintressen enligt Miljöbalken. I Simrishamns kommun finns fyra områden med områdesbestämmelser.

Policy - Ravlunda skjutfält

Här hittar du information om policy för bebyggelse i och omkring Ravlunda skjutfällt.

Utställda planer

Är du intresserad att ta del av de planer som vi arbetar med? Vi har samlat information om de planer som är aktuella just nu här.