Villatomter

Villatomter Simris

By med kyrka nära Simrishamn – planlagd åkermark för 14 villatomter.

Simris perspektivvy

Simris kyrkby ligger parallellt med den västra infartsvägen till Simrishamn, bara en kilometer från Simrishamns tätort. Som en första etapp av en utbyggnad av Simris österut kan kommunen erbjuda 13 friliggande villatomter. Området är planlagt. Den idag helt obebyggda marken består av odlad åkermark och förslås matas via en ny lokalgata från Simris bygata.

Simris illustrationsplan

Vid utformningen av planen har ett rimligt utnyttjande av marken vägts mot önskemål om utblickar från gatorna och tomterna, mot den gemensamma grönytan samt mot omgivande bebyggelse och landskap. Tre tomter ska vara minst 1 000 m² varav högst 1/4 av tomtytan får bebyggas. De tio tomterna vid lokalgatan ska vara minst 800 m². Huvudbyggnadens fasader ska till största delen vara i ljus puts eller tegel och utformas med sadeltak. Hela planytans areal är ca 2,5 ha.

Villatomter Gröstorp

Fritt läge i naturen – område med 8 attraktiva villatomter.

Gröstorp perspektivvy

I norra delen av Gröstorps by, ca 2,5 km från Simrishamns centrum, kan kommunen erbjuda 8 nya attraktiva tomter för fristående en- eller tvåbostadshus på en svagt sluttande och vacker tomtplats. Från området har man en vidunderlig utsikt mot västra Simrishamn, Tommarpsdalen och havet – omgiven av naturmarker med betes- och åkermark, trädridåer och utblickar.

Gröstorp är mycket intressant att utveckla som bostadsort med närheten till servicen i Simrishamn, de goda cykelförbin­delserna och de omgivande rekreationsområdena. Hela området gränsar till Bäckhalladalens naturreservat.

Gröstorp illustrationsplan

Den befintliga bebyggelsen i Gröstorp har inte samma enhetliga karaktär som t.ex. bebyggels­en i fiskelägena som till stor del består av skånska bostadslängor. Detaljplanens ambition är att husen inom planområdet ska byggas med hög arkitektonisk kvalité. Den största byggnadsarean för huvudbygg­nad inklusive komplementbyggnad får vara högst 20 % av fastighetsarean, dock som mest 170 m². Huvudbyggnadens fasad ska till största delen vara i ljus puts eller tegel och utformas med sadeltak. Hela planytans areal är ca 4,5 ha.

Villatomter Simrislund

Simrislund, vid den västra porten till Simrishamn – lucktomter kvar i framväxande villaområde.

Simrislund perspektiv

I Simrislund, alldeles i anslutning till Simrishamn, har kom­munen ett flertal villatomter kvar till försäljning. Då ungefär hälften av tomterna redan är bebyggda, håller området på att få en trevlig karaktär angränsande till äldre bostadsområden i öster och söder. Hela planområdet är ca 6,5 ha och medger delvis radhus på mark som ägs av privat exploatör. Hälften av radhusen stod klara för inflyttning 2015.

Simrislund illustrationsplan

De friliggande villatomterna medger bostadshus med max byggnadshöjd om 3,5 meter i ett plan med inredd vind. 1/3 av tomtytan får bebyggas då minsta tomtstorlek är 750 m². Stora delar av området är naturområde och bör planteras mot omgivande vägar. Fördröjning av dagvatten sker via dammar i områdets norra del. Inom om­rådet finns möjlighet att anordna boende för LSS, lagen om stöd och service, för vissa boende. Komplementbyggnader får finnas på varje tomt.