Skansen

Stationsnära, attraktivt utvecklingsområde – ny, tät blandstad nära centrum, pendeltåg, buss, hav och natur.

SkansenHela Skansenområdet, beläget söder om Simrishamns station, är ca 9,5 ha stort med en del äldre industrilokaler. I kommu­nens översiktsplan är det utpekat som ett stadsutvecklingsom­råde med plats för både bostäder, kontor, arbetsplatser, skola, centrumändamål och verksamheter. Området kan därmed utvecklas som en blandstad med bostäder och verksamheter i liten skala, vilket kan bidra till att skapa ett levande och integrerat stadsrum.

Ett planprogram har upprättats under 2016 vilket innehåller gemensamma visioner: Bebyggelsen inom området ska vara sammanhängande, utgå från en mänsklig skala med hög detaljeringsgrad och varia­tion i ögonhöjd. Det ska finnas attraktiva mötesplatser och ett parkstråk med en öppen dagvattenhantering. Kontakten mellan stationen, Skansenområdet och Simrishamns centrum är viktig och ska utformas som en trygg och lättorienterad miljö.

Skansen kartaTotalt har Skansenområdet en exploateringsgrad om 0,6 med gator, torg och park inräknad, vilket innebär ca 600 nya bostäder och en verksamhetsyta om ca 10 000 m². Ett gestaltnings- och kvalitetsprogram kommer att arbetas fram för att kunna vara ett stöd för en långsiktigt god livsmiljö med hög arkitektonisk nivå.

Omvandlingen av Skansen, från ett industriområde till en blandstad, ska ske successivt. Detaljplanen för den första etappen i nordväst pågår och innebär tre nya punkthus varav Simrishamnsbostäder är byggherre för två. Kommunen är positiv till mindre etappindelningar och olika aktörer för att kunna skapa så stor variation som möjligt.

Här kan du göra en resa in i framtiden, se hur området kan se ut när det är färdigt. Spänn fast säkerhetsbältet, så tar vi en flygtur över Skansen: