Östra planteringen

Hus i park – nya bostäder i unik parkmiljö.

Östra planteringenÖstra planteringen är en välkänd parkyta som gränsar till den äldre stadskärnan, anrika skolbyggnader, kyrkogård och utbyggnadsområdet Kv Lasarettet. Havet och stranden är bara 250 meter bort. Även detta område ingick i arkitekttäv­lingen Europan 11. Under årsskiftet 2015–2016 deltog tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag utifrån planprogrammet och konceptet ”hus i park”. Planarbetet pågår och detaljpla­nen handläggas med normalt planförfarande.

Östra planteringen ska utvecklas till en integrerad del av stadskärnan. Bebyggelsen ska knyta an till omkringliggande kvarter vad det gäller skala, formspråk, material, färgsätt­ning, karaktär och boendemiljö. Arkitekturen ska ge kvalitéer till stadsmiljön som tillför värden till Simrishamn som en helhet. Bebyggelsen ska innehålla bostäder, men kan innehålla förskola eller handel i bottenvåningarna. Det ska även i fortsättningen vara möjligt att promenera igenom området och känslan av att gå i park ska bevaras.

De övre våningsplanen kommer att ha en spektakulär utsikt mot havet alternativt Simrishamns stadskärna. Sammanlagt bedöms drygt 30 nya lägenheter kunna skapas. Området är ca 1,5 ha och ägs av Simrishamns kommun. Stråken mot havet, Kv Lasarettet och Simrishamns centrum blir viktiga delar att studera vidare.

Östra planteringen kartaFrån det parallella uppdraget valdes delar av ett för­slag som innebär en möjlighet till två högre byggna­der om 3–5 våningsplan som knyter an till platsen och samspelar med de närliggande parkskolornas anrika formspråk. En del av parken kommer att finnas kvar och byggnaderna kan bli ett tillskott till parkmiljön som integreras med den gröna miljöns kvalitéer.