Lasarettet och Gjuteriplan

Förslag till utveckling av ett av Simrishamns mest attraktiva lägen – nya stadsdelar med utsikt mot havet.

Lasarettet och Gjuteriplan Visionsbild

Simrishamn har många unika besöksmål, både för invånare och långväga gäster. En vacker äldre stadskärna med en unik kulturmiljö och ett kontrastrikt hamnstråk Sjöfartsstråket som nominerats till Sienapriset. I förlängningen av Sjöfartsstråket ligger områdena Gjuteriplan och Kv Lasarettet som med sin tydliga anknytning till stadens befintliga strukturer bidrar till att stärka stadens identitet.

2010 deltog Simrishamns kommun med de båda områdena i den internationella arkitekttävlingen Europan 11. Med utgångspunkt från de många fina tävlingsbidragen har ett planprogram tagits fram vilket ger framtida byggherrar en stor möjlighet att vara med och forma den fortsatta planprocessen.

Kv Lasarettet och gjuteriplan kartbildKv Lasarettet är ca 3,3 ha & Gjuteriplan ca 0,3 ha. Markägare är kommunen.

För att sammanlänka Kv Lasarettet med den äldre bebyggelsen i Simrishamn föreslås en blandad bebyggelse med tydliga gator och stråk. Bostäder pr ioriteras, men centrum-och skolverksamheter ges också utrymme. Bebyggelsen utformas som en blan­dad kvartersstad med byggnader i 1–4 våningsplan tillsammans med parkområden. Framtida översvämningsrisk är en faktor att förhålla sig till liksom havsstråket med Skåneleden som ett prioriterat stråk.

På Gjuteriplan skapas möjligheter för en stads­förtätning med ett kvarter. Bostads- och centrumändamål föreslås med byggnader i en höjd av 1–2 våningsplan. Genom att ta fasta på gamla stans be­fintliga kvartersstruktur sammanlänkas också detta nya utvecklingsområde genom sin skala och rums­lighet till den intilliggande miljön, vilket skapar en större helhet