Joneberg

Utbyggnadsområde med Simrishamns högsta bostadshus – nya tomter med utsikt mot väster.

Joneberg

Insprängd bland villakvarteren har den gamla skoltomten Joneberg omvandlats till ett bostadsområde med ett nytt tillhörande stadsrum. Sporthallen finns kvar och strax intill finns både skola och förskola vilket ger liv och rörelse till området. Joneberg har sedan detaljplanen vunnit laga kraft vuxit fram i etapper och nu är det dags för den sista delen att anta sin nya form. Ett åttavåningshus för trygghets­boende, ett trevåningshus för äldreboende samt ett trevåningshus med hyreslägenheter uppfördes 2015 och under hösten har en markanvisningstävling pågått för radhusdelen i öster.

Från aktuellt område är det endast 700 meter till havet och drygt 1 km till centrum och järnvägssta­tionen. Bara några meter bort, på Backgatan, finns närmsta busshållplats för Simrishamns stadsbuss ”Snurringen”.

Joneberg illustrationsplanAktuellt tomtområde är detaljplanelagt för ca 18 radhus i sydvästläge med en fin utsikt mot Tommarpsdalen. Upplåtelseformen är fri och kommu­nen står som markägare. Bebyggelsen ska hållas relativt låg och kunna förhålla sig både till den nya bebyggelsen samt den äldre villastaden. Kreativa idéer för sporthallen ingår som en del av uppdraget!