Markanvisning

Simrishamns kommun bjuder ibland in till anbud/tävlingar här på hemsidan när nya områden ska exploateras och mark ska säljas. För aktuell information avseende exploateringsområden och markköp eller för att vara med på pågående eller framtida tävlingar kontakta Kontakt Simrishamn, 0414-819000

Aktuella markanvisningar

Markanvisningstävling för bostadsbebyggelse i Kivik

Simrishamns kommun bjuder in till en markanvisningstävling för upprättande av detaljplan och upprättande av nya bostäder för ett markområde i Kivik.

Tävlingsprogram

Simrishamns kommuns översiktsplan

Kartunderlag

Simrishamns kommuns parkeringsnorm

Plantaxa

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram

Inkomna frågor & svar

Riktlinjer för markanvisning

Kommunfullmäktige har den 30 oktober 2017, § 153 beslutat om riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna är ett styrdokument om hur tilldelning av kommunägd mark (markanvisning-, genomförandeavtal) som är avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden. Även i områden där kommunen inte är markägare men där gator, VA och belysning ska anläggas för framtida allmänna ytor kommer det finnas riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder eller exploatering av allmänna ytor ska vara förutsägbar, transparent och tydlig för marknaden.

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för exploateringsavtal