Lediga tomter, markanvisning & arrenden

Välkommen att vara med och skapa framtidens attraktiva Simrishamn på Österlen.

Här finner du som är byggherre eller investerare information om aktuell och planerad kommunal mark som ska säljas.

Simrishamns kommun strävar efter att vara en föregångare i gestaltningen när goda livsmiljöer skapas. Alla har rätt till en vacker och varaktig arkitektonisk utformning av sin boendemiljö. En livsmiljö som inte bara handlar om våra byggnader – stadens mellanrum spelar en minst lika viktig roll. Om det inte finns ett samspel mellan byggnaderna och dess närområde, tappas kvaliteterna bort, de som utgör förutsättningarna för en god livsmiljö.

Framtida byggnationEn långsiktigt hållbar stadsmiljö grundas i de offentliga rummen och hur de kopplar samman staden. Detta är en utgångspunkt för de planerade förtätningsprojekten i och kring Simrishamn. Genom att förvalta vårt gemensamma kulturarv och de kvaliteter som Österlen består av, vill vi nu vara möjliggöraren för nya, goda livsmiljöer med hög arkitektonisk gestaltningsgrad och variation. Där emotionell och funktionell attraktivitet sam­manstrålar och bildar attraktiva livsmiljöer för dagens och framtidens invånare.

Information om våra aktuella projekt finns nedan. Du kan se alla i en översikt över aktuella objekt

Du kan också läsa mer i vår översiktsplan som antogs 2015 och beskriver den långsiktiga fysiska planeringen genom en mängd ställningstaganden för Simrishamns kommuns framtid och markanvändning. Du kan också hitta mer information i vårt bostadsförsörjningsprogram som innehåller kommunens mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Lasarettet

Förslag till utveckling av ett av Simrishamns mest attraktiva lägen – nya stadsdelar med utsikt mot havet. Läs mer här

Skansen

Stationsnära, attraktivt utvecklingsområde – ny, tät blandstad nära centrum, pendeltåg, buss, hav och natur. Läs mer här

Joneberg

Utbyggnadsområde med Simrishamns högsta bostadshus – nya tomter med utsikt mot väster. Läs mer här

Villatomter Simris

By med kyrka nära Simrishamn – planlagd åkermark för 14 villatomter. Läs mer här

Villatomter Gröstorp

Fritt läge i naturen – område med 8 attraktiva villatomter. Läs mer här

Villatomter Simrislund

Simrislund, vid den västra porten till Simrishamn – lucktomter kvar i framväxande villaområde. Läs mer här

Övriga lediga tomter

Runt om i kommunen finns lediga, kommunala, byggklara tomter till salu. Läs mer här

Markanvisning & Framtida tomter

Ibland bjuder vi in till anbud/tävling vid exploatering och försäljning av tomter på nya områden. Här finner du information om aktuella markanvisningar samt riktlinjer för markanvisning.

Verksamhetsmark

Funderar du på att etablera verksamhet eller har befintligverksamhet och vill bygga nytt? Vi erbjuder utmärkta lägen för alla typer av verksamheter. Här finns information och kartor över etableringsklar verksamhetsmark.

Arrenden

Fastighetsenheten förvaltar kommunal mark som ännu inte är exploaterad. Typiska arrenden är framförallt jordbruksmark men även mark på fritidsområden, så som camping. Hör av dig till Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 eller simrishamns.kommun@sirmishamn.se om du har frågor om arrenden.