Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs för nybyggnad inom detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. Även om du bygger nära en fastighetsgräns eller vid större om- eller tillbyggnader kan en nybyggnadskarta behövas. Det är bygglovshandläggaren som avgör om en nybyggnadskarta behövs för handläggningen.

Vad är en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan ska spegla de verkliga förhållanden och utgör en del av underlaget för bygglovsprövningen. Nybyggnadskartan visar hur fastigheten får bebyggas (planbestämmelser), primärkarta, fastighets- och registerinformation, marknivåer samt eventuellt anslutningspunkt till VA. När nybyggnadskartan är levererad (i pdf och dwg) ska du som bygglovssökande, eller din arkitekt, rita in det som ska byggas, dess måttsättning och dess avstånd till fastighetsgräns. Även golvhöjd ska anges på korrekt ställe. All ursprunglig information på nybyggnadskartan ska finnas kvar och vara läsbar. När din byggnad finns redovisad på nybyggnadskartan benämns kartan oftast som situationsplan. Avgift för nybyggnadskarta hittar du i kommunens mättaxa.

Klicka på bilden för komplett version.

När behöver jag en baskarta?

En baskarta eller översiktskarta, som det också kallas, krävs i övriga bygglovsärenden som påverkar markytan på fastigheten i de fall inte nybyggnadskarta har krävts. Denna karta innehåller endast fastighetsinformation utifrån primärkartan och är inte kontrollerad i fält. Situationskartan kan levereras i både pappersform eller digitalt (pdf, jpg) format och bör vara skalenlig i skalorna 1:100, 1:200 eller 1:500 beroende på bygglovsärende. På baskartan ska du som bygglovssökande rita in det som ska byggas, dess måttsättning och dess avstånd till gräns. När detta är gjort benämns ritningen som en situationsplan.

Hittade du inte den information om kartor som du sökte? Vi kan hjälpa dig med fler typer av kartor.