Kartor

Här finns information om en del karttyper som vi kan hjälpa dig med. Har du ett särskilt behov av en annan typ av karta, kan vi nog även hjälpa dig med detta.

Kartor för bygglov

I samband med ansökan om bygglov krävs oftast någon form av lägesbeskrivning. För detta använder vi oss av baskartor eller nybyggnadskartor, du hittar mer information kring detta här. Beroende på vad som ska byggas, behövs olika kartor med olika innehåll - och olika avgifter. Det är bygglovshandläggaren som bestämmer vilken typ av karta som krävs i handläggningen.

Övriga kartor

Översiktskarta är en kartutskrift från vår primärkarta som ger en överblick av din fastighet eller annat önskat område. Denna karta kan likställas med baskartan som oftast krävs i bygglovshanteringen. Utskrift kan ske på A4-A0 i pappersform eller i digitalt format (pdf, jpg). Fastighetsgränserna på dessa kartor är inte utredda och kan skilja stort beroende på område. Utskrift på A4 eller A3 är gratis, men större pappersformat kostar enligt antagen taxa.

Grundkarta är det underlag som används när kommunen ska göra en ny detaljplan. Denna karta beställs och används främst av planhandläggarna på samhällsbyggnadsförvaltningen. En grundkarta gäller endast i tre månader och behöver därefter uppdateras. Grundkartan beskriver gällande förutsättningar beträffande mark, fastigheter, byggnader, anläggningar m.m.

Digital baskarta är en detaljerad karta som kan levereras i dwg/dxf-format. Denna karta används framför allt som projekteringsunderlag vid olika typer av byggnationer/anläggningar. Denna digitala baskarta innehåller delar av primärkartan, fastighetsgränser och marknivåer. Kartan får användas mot avgift enligt mättaxa.

Geografisk information (GIS, geografiskt informationssystem), betyder, kortfattat, att det är uppgifter som hör till en lägesbestämd företeelse. Allt som finns någonstans och har någon egenskap kan hanteras i ett geografiskt informationssystem, t.ex. fastigheter, byggnader, vägar, VA-ledningar, lyktstolpar, skolor, busshållplatser, hundlatrintunnor etc. GIS är ett system för att samla in, lagra, analysera och visualisera lägesbunden information. I GIS kan man koppla samman information av olika slag och från olika källor och databaser. Från systemet kan man visualisera och göra analyser som kan användas i beslutsunderlag. Exempelvis kan man se vilka ytor som berörs om havsnivån stiger, vilket kan vara bra att veta när man planerar byggnation. 

I vår kommunkarta kan du hitta allt från var lekplatser, museum och busshållplatser finns i kommunen.

Behov av andra kartor?

Vi kan på beställning framställa olika kartor för ert behov mot avgift enligt taxan. För mer information, hör av dig till Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00