Husutsättning

När bygglov har beviljats för en ny byggnad kan det stå i bygglovet att byggnaden ska stakas ut. På det sättet säkerställs att byggnaden uppförs på exakt den plats som anges i bygglovet. Kontrollera innan beställning att bygglov är beviljat, tekniskt samråd är genomfört och att startbesked är utfärdat. Tänk på: Om utsättningen ska göras av annan personal än kommunens, ska denne ha grundläggande mätningsteknisk färdighet. Bedömning av mätningsteknisk färdighet görs av kommunen, eventuellt i samråd med Lantmäteriet. En anmälan kompletterad med meritförteckning ska alltid, och i god tid före utsättningen, inlämnas till kommunen för bedömning.

För beställning av utsättning kan du vända dig till Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00.

Om utsättning görs av annan än kommunens personal och denne behöver underlagsdata som t.ex. baskarta, koordinater för stompunkter eller gränspunkter, tar kommunen ut avgifter enligt mättaxan för detta (20 % av full avgift). Snarast efter utsättning ska alltid ansvarig mätningsingenjör eller byggherren skicka in koordinater på samtliga hushörn till Kontakt Simrishamn. Koordinaterna ska vara i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 i form av koordinatfil eller som dwg/dxf-fil.

Hörnprofil

Utsättning sker oftast i två steg

Grovutstakning/utsättning innebär att man slår ner käppar i marken. Vanligtvis en käpp för vart hushörn. Noggrannheten på detta är ca 5 cm. Detta görs innan schaktning så man ser var schaktningen ska göras.

Finutstakning/utsättning innebär att man sätter ut huset med millimeterprecision. Man använder sig av profiler som ligger någon eller några meter utanför hörnen på det tänkta huset. På profilerna fäster man murarsnöre och där dessa snören korsar varandra kommer hushörnen vara, se bild ovan. Sökanden/byggherren ska tillhandahålla profilvirke och vara med vid utstakningen och slå ner stolparna och sätta upp profilerna. Lämplig dimension på trävirke är minst 45x70 mm för pålar och 22x70 mm för brädor. Underlätta gärna för personalen genom att slå ned profilpålar i förväg.

Lägeskontroll

Ibland görs en inmätning av ett färdigbyggt hus eller större tillbyggnader för att kontrollera att det blev rätt enligt bygglovet. Detta görs ofta om någon fått bygglov nära en tomtgräns. I samband med bygglov eller startbesked avgörs om lägeskontroll behövs eller inte. Kommunen har en skyldighet att ajourhålla kartdatabasen, så när en ny byggnad har uppförts, läggs denna in utifrån uppgifter från bygglovsprövningen eller besök på plats.