Fastighetsfrågor

Det är jordabalken som reglerar frågor som berör fast egendom och fastigheter. Byggnader, ledningar, stängsel, träd med mera är "fastighetstillbehör" som hanteras i samma lag. Simrishamns kommun är inte en fastighetsbildande myndighet. Med det menas att kommunen inte kan skapa, ändra eller ta bort fastighetsgränser, servitut eller andra typer av rättigheter. Detta hanteras av Lantmäteriet. Kommunen är dock en stor brukare av fastighetsinformation och har tillgång till Lantmäteriets digitala förrättningsarkiv och fastighetsregister. Ur detta kan vi hämta information om fastigheten, fastighetsägare, gränsmarkeringar och annat. Denna information använder vi i vår myndighetsutövning och/eller i samband med planering och projektering. Lantmäteriet anlitar i vissa fall kommunen för olika mättjänster.

Om du har en giltig e-legitimation, exempelvis Bank-ID, kan du också använda Lantmäteriets tjänst Min Fastighet.

Fastighetsbestämning

Med hjälp av fastighetsbestämning är det möjligt att utreda och bestämma var oklara gränser mellan fastigheter går. Lantmäteriet utreder och beslutar då var gränsen går samt markerar gränsen och detta blir rättsligt bindande för framtiden. Övriga fastighetsbildningsfrågor, gemensamhetsanläggningar, servitut m.m. hanteras också av Lantmäteriet

Gränsvisning och gränsutsättning

All mark är indelad i fastigheter som går mellan olika gränspunkter. Gränspunkter kan vara markerade på olika sätt och i Simrishamns kommun är ett nedslaget järnrör det vanligaste markeringssättet. Med hjälp av vår grundkarta och gamla förrättningskartor samt med metallsökare kan vi i de flesta fall få fram var gränsen går. I många fall kan gränsens läge tillfälligt stakas ut genom en enklare gränsvisning. En förutsättning för detta är att de som berörs är överens, eftersom en gränsvisning inte är juridiskt bindande.

Vid en gränsvisning görs inga fasta gränsmarkeringar, utan gränsen markeras med träläkt eller sprayfärg. Beställning av gränsvisning görs via Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00. För nedlagt arbetet tar vi betalt enligt taxan.