Hannas

Distrikt Hannas

Hannas kyrka

Hannas kyrka. Foto Jorchr / GFDL

HISTORIA

Byn Hannas finns skriftligt belagd första gången år 1426. Några arkeologiska fynd visar dock att bebyggelsen kan dateras tillbaka åtminstone till 900- och 1000-talen. Den kyrka som finns i Hannas idag är från sent 1100-tal, möjligen har den haft en föregångare byggd i trä, begravningsplatsen är också från åtminstone 1100-talet.
Hannas, breder ut sig över en skoglös slätt, i vars mitt några kullar reser sig omkring 60 meter över det omgivande landet. Jorden utgöres av mylla på underlag av jökellera och är mycket bördig enligt en rekognosering som gjorde 1816 av militären. Där konstateras att befolkningen framför allt livnär sig av jordbruk och boskapsskötsel.

Vägarna i Hannas omnämns på 1700-talet och man kan läsa att de är bättre än i flera socknar äfven de regnigaste Årstider.

Karta Hannas

Storksiftet i Hannas by avstannade på samma sätt som i Hammenhög 1762 eftersom bönderna inte var samarbetsvilliga. Några år senare har socknen 22 hemmansbrukare och utgör tillsammans med Hammenhögs socken ett pastorat.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hannas församling och för de borgerliga frågorna bildades Hannas landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Hammenhögs landskommun som 1969 uppgick i Simrishamns stad som 1971 ombildades till Simrishamns kommun. 1 januari 2016 inrättades distriktet Hannas, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

PLATSER

Hannas, Hannes 1426, innehåller i förleden sannolikt hane i betydelsen 'tupp av skogsfågel'. Efterleden är ås med syftning på den ås där kyrkbyn ligger, knappast näs, då någon terrängformation som kan karakteriseras som ett näs inte finns vid kyrkbyn. De äldsta skrivformerna, genomgående på -nes, kan förklaras som en kanslidansk skrifttradition, där namnet uppfattats som genitiv av kvinnonamnet Hanna, danskt Hanne.

Glattevägen, även kallad Ränegadan, nedtecknat 1930.

Glattorna, här stod förr vatten vintertid och då det låg is kunde man åka kana, därav namnet. Området är också påfallande jämnt och plant. Kallas även för Klattorna.

Hävden, åker söder om kyrkan, nedtecknat 1907.

Lillebacke, stenhäll som håller på att vittra sönder enligt en uppteckning från 1930.

Øre wey, vägnamn som skrev ned under förra delen av 1570-talet.


LÄS MER

Hannas kyrkogård : Hannas socken, Simrishamns kommun: FU 2012: fornlämningsnr: 4, Hannas 56:1, Hannas socken, Simrishamns kommun, Skåne län, Therese Ohlsson
Hannas socken, Vuxenskolan i Österlen, 1979
Wallin, C, Kristianstads län 1762, sid.132-133. 1981