Tillsyn

Tillsyn är att undersöka om en händelse eller ett resultat överensstämmer med en regel. Enligt 8 kap 2 § i plan- och byggförordningen ansvarar Myndighetsnämnden för tillsynen över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen och tillhörande föreskrifter.

Exempel på Myndighetsnämndens tillsyn:

  • En lovpliktig/anmälningspliktig åtgärd är påbörjad utan startbesked
  • En åtgärd strider mot meddelat lov
  • En åtgärd strider mot något tekniskt egenskapskrav
  • En åtgärd tas i bruk innan slutbesked
  • Ovårdad tomt eller byggnad
  • Olovligt byggande
  • Att motordrivna anordningar i byggnadsverk kontrolleras
  • Att ventilationssystem kontrolleras på föreskrivet sätt (OVK)
  • Att enkelt avhjälpta hinder åtgärdas, för ökad tillgänglighet i lokaler dit allmänheten har tillträde

Myndighetsnämndens tillsyn kan till exempel resultera i förelägganden (ev. med vite), byggsanktionsavgift, förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, förbud mot användning av byggnadsverk.