Tillgänglighet

Vårt samhälle ska vara tillgängligt för alla. Byggnader, bostäder och allmänna platser ska utformas tillgängliga för att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Tillgänglighet i bygglovsprövning

Vid ansökan om bygglov prövas tillgängligheten både i bygglovet och vid det tekniska samrådet. Utformningskrav prövas i samband med bygglov och tekniska egenskapskrav prövas i samband med det tekniska samrådet. Vid ändring och ändrad användning av byggnader gäller normalt samma krav som för nybyggnad.

Enkelt avhjälpta hinder, HIN 

I publika lokaler och på allmänna platser dit allmänheten har tillträde ska enkelt avhjälpta hinder åtgärdas. Reglerna i sin helhet finns i Boverkets föreskrifter (BFS 2013:9 HIN 3). Reglerna gäller för hinder som är enkla att avhjälpa. Exempel på enkla avhjälpta hinder kan vara mindre nivåskillnader, tunga dörrar, avsaknad av ledstänger och bristande kontrastmarkering. I de flesta fall är det den som äger en publik lokal som ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt att avhjälpa. Det är en bedömningsfråga i varje enskilt ärende om ett hinder är enkelt att avhjälpa med hänsyn till praktiska och ekonomiska förutsättningar. Kommunen har till uppgift att övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen (tillsyn) och därmed också att enkelt avhjälpt hinder åtgärdas.

Anmälan om enkelt avhjälpt hinder kan göras till kommunen genom att fylla i blanketten anmälan enkelt avhjälpt hinder.

Tillgänglighet på allmänna platser, ALM 

Allmänna platser och offentliga miljöer ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Reglerna i sin helhet finns i Boverkets föreskrifter (BFS 2011:5 ALM 2)Tillgänglighet på allmänna platser. En allmän plats är en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Det är den som är huvudman eller ägare för en allmän plats, eller ett område, som ansvarar för att kraven uppfylls.