Mark- och rivningslov

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen. Avsevärd ändring av höjdläget har Simrishamns kommun definierat som +/- 0,5 meter. Om ett visst höjdläge för markytan är bestämd i detaljplanen, krävs det dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan.

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten som det har beviljats bygglov för kräver inte marklov eftersom förändringar av marknivån ska prövas i bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden måste därför framgå av ritningarna till bygglovsansökan.

Byggnadshöjden räknas från den planerade marknivån så som den redovisas på bygglovshandlingarna. Därför är det viktigt att eventuella schaktningar och fyllningar granskas och godkänns i bygglovet. Den markhöjd som anges på de fastställda bygglovshandlingarna måste följas. Om markhöjden ändras kan exempelvis byggnadshöjden påverkas. Detta kan leda till att byggnaden inte överensstämmer med bygglovet eller detaljplanen och då blir byggnaden olovlig.

Rivningslov

Det krävs rivningslov för att inom ett område med detaljplan riva byggnader eller delar av byggnader. Det kan också krävas rivningslov utanför ett område med detaljplan, om det finns områdesbestämmelser i vilka det är bestämt att rivningslov krävs.

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis skärmtak eller friggebodar.

Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad, det vill säga även stommen. Man kan alltså ta bort byggnadens icke bärande delar såväl invändigt som utvändigt utan att åtgärden bedöms som rivning, så länge stommen står kvar. Om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad, är det ändå att betrakta som rivning. Det räknas också som rivning när man tar bort endast en del av en byggnad. Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Om man ska riva byggnader eller delar av byggnader som inte behöver rivningslov kan anmälan till byggnadsnämnden krävas istället för ett rivningslov.