Kontrollansvarig och kontrollplan

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA). Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig, men i alla ärenden om lov och anmälan krävs en kontrollplan. Det är alltid byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen följs och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Byggherrens ansvar gäller även om det finns en kontrollansvarig. Det är byggherrens ansvar att, innan bygget startar, lämna ett förslag på kontrollplan. Kontrollplanen ska fastställas av Myndighetsnämnden i startbeskedet.

Vad är en kontrollansvarig?

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA). Det är du som byggherre som anger förslag till KA i ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid myndighetsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med kommunen så hjälper vi dig. Efter den 31 december 2012 är det krav på att de som arbetar som kontrollansvarig måste vara certifierade, det vill säga godkända, för att få utföra kontroller.

Vad är en kontrollplan?

I alla ärenden om lov och anmälan krävs en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Det ska framgå om du själv ska göra kontrollen genom din dokumenterade egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig. Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall tas om hand.

Förslag till kontrollplan ska i enkla ärenden lämnas in tillsammans med bygglovsansökan. Om kontrollplanen godkänns kommer den att fastställas i ett beslut om startbesked som ger dig tillstånd att påbörja åtgärden. När byggnadsprojektet är slutfört och alla kontroller är genomförda ska den verifierade kontrollplanen tillsammans med de handlingar som framgår av startbeskedet redovisas som underlag för beslut om slutbesked. Ett slutbesked är ett kvitto på att ärendet är avslutat och att åtgärden får tas i bruk.

Exempel på enkla ärenden då det inte krävs en kontrollansvarig, men en kontrollplan

  • nybyggnad av mindre komplementbyggnad såsom garage, carport, förråd eller växthus
  • små ändringar av en- och tvåbostadshus,  till exempel mindre tillbyggnad (ca 30 m2 utan våtutrymme), mindre takkupa, balkong, uterum, skärmtak, invändig ändring eller fasadändring
  • plank och murar
  • parkeringsplatser
  • prefabricerade transformatorstationer
  • skyltar
  • rivning av små objekt
  • mindre schaktning/fyllning (0,5-1 meter)
  • installation av eldstad
  • 

Kontrollplan under byggtiden

Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Antingen kan den som står som kontrollant för kontrollpunkten skriva en signatur och datum eller så kan du som byggherre signera när du vet att kontrollanten har gjort sitt jobb.

Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den informationen.

Kontrollplan till slutbesked

När byggarbetena är slutförda ska samma kontrollplan som fastställdes i startbeskedet lämnas på nytt till myndighetsnämnden, men med signaturer och eventuella kommentarer som visar att kontrollerna är gjorda. Kontrollera att signatur och datum finns för alla kontrollpunkter. Skriv under med namn och datum. Din underskrift innebär att du intygar att alla kontroller enligt kontrollplanen är gjorda.