Handlingar som inlämnas vid ansökan

Till ansökan ska utöver ansökningsblanketten bifogas ritningar som beskriver projektet. Samtliga ritningar ska vara fackmässigt utförda och inlämnas i två exemplar.

Situationsplan

En situationsplan i skala 1:200 alternativt 1:500 med ansökt åtgärd inritad och måttsatt. Byggnaden ska vara lägesbestämd mot tomtgräns, det vill säga att det finns två vinkelräta mått mot tomtgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår. På situationsplanen ska även tillfart, biluppställningsplats och eventuella andra befintliga byggnadsverk redovisas samt närmast liggande byggnader på grannfastigheter. Inom detaljplanerade områden och sammanhållen bebyggelse ska situationsplanen vara upprättad på en nybyggnadskarta över fastigheten med nybyggnaden inritad och byggnadens höjd (färdig golvhöjd FG) samt avstånd till tomtgränser angivna. En nybyggnadskarta kan beställas hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fasad- och planritningar

Fasadritningar och planritningar ska vara i skala 1:100 med huvudmått utsatta. På fasaderna ska befintliga och föreslagna marklinjer redovisas.  Planritningarna ska vara möblerade, för att tillgängligheten ska kunna granskas. Vid tillbyggnad eller annan ändring ska det tydligt framgå av ritningarna vad som är aktuell byggnadsåtgärd/ändring. Det ska finnas markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektioner är gjorda. 

Kraven som avser byggnadernas utformning ska granskas i bygglovet, medan kraven som avser byggnadernas tekniska egenskaper hanteras vid det tekniska samrådet. I Boverkets byggregler, BBR, finns bestämmelser med de krav som ska granskas i bygglovet respektive vid det teknsika samrådet avseende tillgänglighet och användbarhet.

Boverkets byggregler avsnitt 3:1 och 3:2

Sektions- och detaljritningar

Sektionsritningen beskriver ett snitt genom byggnationen. Sektionsritningar görs lämpligen i skala 1:100 alternativt 1:50 och detaljritningar i skala 1:20.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning ska omfatta de tekniska egenskapskrav som berörs av den ansökta åtgärden. En teknisk beskrivning kan till exempel innehålla uppgifter om bärande stomme, grundläggning, överbyggnad, energihushållning, ventilationssystem, vatten- och avloppsinstallationer, eldstäder och rökkanaler, tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Den tekniska beskrivningen ska vara anpassad till det enskilda fallet. Boverkets byggregler ska följas.

Verksamhetsbeskrivning

En beskrivning av den verksamhet som ansökan avser. Beskrivningen ska omfatta typ av aktivitet, besöksfrekvens och eventuell säsongskaraktär.

Kontrollansvarig

Vid utförande av de flesta bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga. En kontrollansvarig ska hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven i bygglagstiftningen följs. En kontrollansvarig ska vara certifierad enligt KA (BFS 2011:14).

Kontrollplan

Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen på bygget. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs. Som byggherre ska man se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar.

Krävs i alla ärenden om bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Ska inlämnas tillsammmans med ansökan i de fall kontrollansvarig inte krävs.

Vad innebär fackmässiga ritningar?

 • Ritningarna ska ha rena, svarta linjer på vitt papper, så att ritningarna är lämpliga för kopiering och arkivering.
 • Ritningarna ska vara skalenliga och så noggrant utförda att mått kan mätas på ritningen. Skala, datum, fastighetsbeteckning och ritningsnummer ska anges på varje ritning.
 • Det ska tydligt framgå vad som är aktuell byggnadsåtgärd (tillbyggnader och andra ändringar markeras med skraffering).
 • Detaljnivån på fasadritningarna ska vara så noggrann att handläggaren kan skapa sig en bild av byggnadens form- och materialverkan.
 • Ny och befintlig marknivålinje ska redovisas på fasadritningarna.
 • Planritningar bör ritas möblerade, rummens areor bör anges jämte funktion.

Är det samma krav för enkla åtgärder?

Kraven på fackmässiga ritningarna finns i alla ärenden. Anledningen till att det krävs detaljerade och tydliga ritningar även vid mindre byggnationer är:

 • Bygglovsritningar ska arkiveras och sparas för framtiden.
 • Ett bra underlag minskar risken för fel och missförstånd mellan inblandade parter.
 • Handläggaren och grannar som ska yttra sig, kan göra en korrekt bedömning av vad projektet avser.
 • Även en liten ändring eller byggnad kan ha stor omgivningspåverkan.
 • Om ritningen har stor detaljrikedom ökar chansen att man i ett tidigt stadium upptäcker problem med vald utformning.
 • Om projektet ska utföras av entreprenör kan ett bra underlag ge ett bättre anbud samt minska risken för missförstånd.