Bygglovsbefriade åtgärder

Från och med den 2 juli 2014 gäller förändringar i Plan- och bygglagen som gör att fler åtgärder är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. I de flesta fall behövs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart. Som tidigare krävs det inte bygglov för att anordna en skyddad uteplats, anordna ett skärmtak eller bygga en friggebod i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.

Illustration: Boverket

Illustration: Boverket

NYA BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER

Attefallshus (komplementbyggnad eller komplementbostadshus)

Du får bygga ett eller flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Byggnaderna ska placeras i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Huset kan antingen användas som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som tillexempel garage, förråd, växthus och gäststuga (komplementbyggnad). Tänk på att:

 • Sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.
 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs grannarnas godkännande.
 • Byggnadens nockhöjd får vara maximalt 4 meter. Nockhöjd är högsta nivån på taket.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus med högst en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden kan i vissa fall göras i två våningar så länge inte tillbyggnaden blir högre än det befintliga bostadshuset. Tänk på att:

 • Sammanlagda bruttoarea får inte överstiga 15 kvadratmeter.
 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs grannarnas godkännande.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på bostadshusets tak.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Takkuporna får högst uppta halva takfallets längd (mätt från gavel till gavel). Tänk på att:

 • Bygglovsbefrielsen gäller inte inom område utpekat som värdefull kulturmiljö eller inom område med riktlinjer för utformning av takkupor.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar. Tänk på att:

 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

OMRÅDE DÄR DE BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDERNA KRÄVER BYGGLOV

De nya bygglovsbefriade åtgärderna gäller inte inom vissa område.

Särskild värdefull miljö

Bygglovsbefrielsen gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt.

Inom nedanstående område kan inte bygglovsbefrielsen utnyttjas i Simrishamns kommun:

 • Riksintressena för kulturmiljövården.
 • Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt (varsamhet/ q-bestämmelser).
 • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen.
 • Byggnadsminnen enligt kulturminneslagen.
 • En- och tvåbostadshus utpekade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Sankt Olof, Östra Tommarp och Gladsax.
 • En- och tvåbostadshus inom områdesbestämmelser med skydd för kulturmiljö i Rörum, Gladsax och Gislövshammar.

Vid tveksamhet om din fastighet kan vara utpekad som särskilt värdefull kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen innan du planerar din bygglovsbefriade åtgärd.

Riksintresse för totalförsvaret

Attefallshus som är komplementbostadshus får inte byggas inom eller i anslutning till flygplatser och övnings- eller skjutfält som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvaret. Inom Simrishamns kommun gäller detta ett större område kring Ravlunda skjutfält.

Område med utökad lovplikt

Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

ANMÄLAN, HANDLÄGGNING,  STARTBESKED, SLUTBESKED OCH AVGIFTER

För de bygglovsbefriade åtgärderna Attefallshus, tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus krävs det alltid en anmälan till kommunen.

 De bygglovsbefriade åtgärderna ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) och Eurokoderna (EKS). I BBR finns särskilda regler om bostadsutformningar. De bygglovsbefriade åtgärderna ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, skydd mot trafikolyckor och andra olyckshändelser med mera. Det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller för åtgärden.

Syftet med anmälan är att Myndighetsnämnden ska pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande. Uppfyller åtgärden kraven utfärdar Myndighetsnämnden ett startbesked som är ett kvitto på att du får börja bygga. För att Myndighetsnämnden ska kunna göra en bedömning, behöver anmälan i de flesta fall innehålla nedanstående handlingar:

Checklista

 • Anmälningsblankett
 • Situationsplan, redovisar placering av åtgärden på fastigheten, lämplig skala 1:500 (vänd dig till kontakt Samhällsbyggnads som kan hjälpa dig med en karta)
 • Planritning, visar planlösningen, lämplig skala 1:100
 • Fasadritningar, visar fasaderna från olika vädersträck, lämplig skala 1:100
 • Teknisk beskrivning, en teknisk beskrivning kan till exempel innehålla uppgifter om byggnadens bärande stomme, energihushållning, ventilationssystem, vatten- och avloppsinstallationer, tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 • Konstruktionssektion, visar ett snitt genom byggnadens bärande stomme, lämpligen i skala 1:50
 • Förslag till kontrollplan (i vissa fall kan dock Myndighetsnämnden besluta att en kontrollansvarig krävs för åtgärden)

När byggnaden är färdig ska du lämna handlingar enligt startbeskedet till byggnadsnämnden så att slutbesked kan utfärdas.

Från det att vi har tagit emot din anmälan tar det normalt några veckor tills du kan få ett startbesked. Vi tar ut en avgift för startbeskedet.

Annan lagstiftning

Förutom plan- och bygglagen kan annan lagstiftning sätta gränser för var Attefallshus får placeras. Tänk på att det kanske krävs tillstånd, dispens eller anmälan för till exempel avlopp, landskapsbildskydd eller strandskydd.

Byggsanktionsavgift

Om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked eller tar byggnaden i bruk innan ett slutbesked kan du drabbas av en sanktionsavgift. 

ÄLDRE BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER


Illustration bygglovsbefriade åtgärder

Illustration: Boverket

De regler som gäller för åtgärder som sedan tidigare är bygglovbefriade, till exempel en friggebod, fortsätter att gälla.

Uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Skärmtak

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 m2. Skärmtaken får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Friggebod

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 m2. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.