Vad är en detaljplan?

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är en plankarta med bestämmelser och beskrivande text som redovisar vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda mark- och vattenområden till. Utifrån översiktsplanen tar kommunen fram juridiskt bindande detaljplaner för områden i kommunen.

Om du själv ska bygga eller om du är intresserad av ett område som ska byggas i är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte. Om det inte finns en detaljplan är det kommunen som avgör om det behövs tas fram en sådan för området innan du kan börja bygga. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det beror till exempel på om det ska bli en sammanhållen bebyggelse där du tänkt bygga eller om ditt bygge medför en betydande miljöpåverkan.

När kommunen tar fram detaljplaner samråder de med dig om du berörs av planen. Kommunen kungör förslaget på kommunens anslagstavla och i en ortstidning och det kan sedan granskas under minst tre veckor. Förslaget går också att hitta på hemsidan.