Ordlista bygglov

Allmän plats En gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.
Arbetsplatsbesök Byggnadsinspektörens besök på platsen för åtgärden, då det tillsammans med den kontrollansvarige bland annat kontrolleras att kontrollplanen och bygglovet följs, att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning och att inget uppenbart strider mot byggreglerna. 
Bebygga Att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk.
Bebyggelse En samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader.
BBR Boverkets byggregler
BFS Boverkets författningssamling
Bruttoarea Area av mätvärda delar av våningsplan, begränsade av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärd angiven begränsning. Bild
Byggherre Den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.
Byggnad En varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Byggnadsarea Area som en byggnad upptar på marken, inklusive utkragande byggnadsdelar som väsentligt påverkar användbarheten av underliggande mark. Bild
Byggnadshöjd Avståndet mellan markens medelnivå invid byggnaden till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Om byggnaden ligger närmre allmän plats än sex meter ska byggnadshöjden räknas från medelmarknivån på den allmänna platsen invid tomten. Bild
Byggsanktionsavgift Bötesavgift som kan tas ut vid exempelvis olovligt byggande eller om åtgärd påbörjas innan startbesked.
Friggebod Bygglovsbefriad komplementbyggnad som tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 
Kontrollansvarig Certifierad person som ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan och annat underlag inför det tekniska samrådet, samt se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs, dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och Myndighetsnämnden som underlag för slutbeskedet.
Kontrollplan Ett dokument som redovisar planerade kontroller av projektet.
Kvartersmark Mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde.
Laga kraft Ett beslut som vunnit laga kraft kan inte längre överklagas.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till ny plats.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande del av byggnaden påtagligt förnyas.
PBF Plan- och byggförordningen
PBL Plan- och bygglagen
Sammanhållen bebyggelse Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.
Slutbesked Myndighetens beslut om att åtgärden är godkänd och får tas i bruk, efter att byggherren har visat att alla krav är uppfyllda.
Slutsamråd Ett möte som normalt hålls på den plats där byggåtgärderna har genomförts. Kontrollplanen gås igenom och det kontrolleras att andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts, om eventuella avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, den kontrollansvariges utlåtande, den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utförande, behov av slutbesiktning eller andra åtgärder och förutsättningarna för ett slutbesked.
Startbesked Myndighetens beslut om att arbetet får påbörjas, efter att byggherren visat att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.
Tekniskt samråd När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts hålls ett tekniskt samråd med byggnadsinspektören. Då går man igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en utökning av byggnadens volym.
Tomt Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål.
Underhåll En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.
Ändring (av en byggnad) En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads kontruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.