Myndighetsnämnd och delegation

Myndighetsnämndens arbete och uppgifter

Myndighetsnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden har enligt plan- och bygglagen ansvar för prövning och hantering av lov och förhandsbesked. Myndighetsnämnden ansvarar även för frågor om startbesked, slutbesked, att fastställa kontrollplaner, kontrollansvariga samt anordnar tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd när det gäller den fortsatta byggprocessen. Myndighetsnämnden är även tillsynsmyndighet enligt bestämmelserna i plan- och bygglagens elfte kapitel. Myndighetsnämnden ska dessutom lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens arbete. Myndighetsnämnden behandlar även dispenser för byggande inom strandskyddsområden.

Myndighetsnämnden ska också generellt verka för en god byggnadskultur med en stads- och landskapsbild som även ska vara estetiskt tilltalande. Nämndens ansvar för dessa frågor ligger inte enbart i myndighetsutövningen, utan även i nämndens arbete i övrigt. I prövningar om lov har Myndighetsnämnden en direkt möjlighet att se till att krav på god byggnadskultur och tilltalande stads- och landskapsmiljöer uppfylls, men dessa mål kan även tas upp vid rådgivning och upplysningsverksamhet.

Delegation

Delegation innebär att Myndighetsnämnden överlåter viss beslutanderätt för att verksamheten inom Myndighetsnämndens ansvarsområde ska fungera snabbt och effektivt. En vanlig form av delegering i kommunen är att handläggare får beslutanderätt i enklare ärenden om lov. Den som beslutar i Myndighetsnämndens ställe gör det med samma verkan som om Myndighetsnämnden själv hade fattat beslut.

Myndighetsnämndens sammanträden

Myndighetsnämnden sammanträder nio gånger om året. Grundprincipen är att Myndighetsnämndens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får kalla andra än de som är förtroendevalda till nämnden till sina sammanträden. Det kan handla om en ledamot i fullmäktige eller från en annan nämnd, en revisor eller en anställd i kommunen eller en särskilt sakkunnig som kan lämna upplysningar. Den som har kallats till sammanträdet får, om nämnden godkänner det, delta i överläggningar och diskussioner, men inte i beslutet. Det vanligaste exemplet är att tjänstemän på kommunen som har handlagt till exempel ett bygglov eller en detaljplan är med och föredrar ärendet för politikerna. Det finns ingen rätt för enskilda eller företrädare för ett visst intresse att delta vid Myndighetsnämndens sammanträde när exempelvis ett bygglovsärende ska behandlas som den enskilde har intresse av. Möjligheten finns dock för Myndighetsnämnden att kalla den enskilde som särskilt sakkunnig för att lämna upplysningar. En enskild får aldrig delta i beslutet.