Laga kraft

Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

När kommunen beslutat om lov måste de normalt delge beslutet till den som sökt lov och de personer som haft invändningar. Kommunen måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikes tidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar. 

Delgivning och kungörelse

Myndighetsnämnden ska delge alla beslut om lov och förhandsbesked till den som sökt lov och annan part, till exempel fastighetsägaren om det inte är uppenbart obehövligt. Kända sakägare och boende som har lämnat synpunkter som inte har blivit tillgodosedda ska också delges. Delgivningen innehåller beslutet och information om hur man överklagar. Den skickas vanligtvis med post. Beslut ska också kungöras i Post- och Inrikes tidningar. Rågrannar (ägare till fastigheter som gränsar direkt till varandra) och övriga kända sakägare utan invändningar ska få kungörelsen i ett brev. Kungörelsen informerar om beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet finns tillgängligt.