Hur överklagar jag ett beslut?

Du kan överklaga Myndighetsnämndens beslut till länsstyrelsen. Det kan till exempel gälla beslut om att inte bevilja lov, liksom beslut om påföljder och ingripanden. Beslut att inte bevilja startbesked eller slutbesked får överklagas enbart av den sökande. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljödomstolen. Den sista instansen är Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Du har tre veckor på dig att överklaga om du har delgivits beslutet och fyra veckor om du har fått kännedom om beslutet genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Om ett beslut inte överklagas vinner det laga kraft direkt efter den tiden. Överinstansens beslut vinner laga kraft när tiden för överklagande av det beslutet har gått ut, om det inte har överklagats vidare. När ett beslut vinner laga kraft kan det inte längre överklagas.

Ett överklagande ska vara skriftligt och ska inlämnas till Myndighetsnämnden. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

Av överklagandet ska framgå vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Du bör också tala om varför du anser att beslutet ska ändras. Har du handlingar eller annat som stöder din uppfattning kan du bifoga detta.

Underteckna ditt överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar du ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.