Bygglov

Ta kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid när du planerar att bygga nytt eller göra andra förändringar.

Byggplaner

Har du frågor eller funderingar avseende ditt byggprojekt, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på 0414-81 92 00. Blanketter och information kan hämtas via kontakt Samhällsbyggnad på Björkegrenska gården eller digitalt här i högerspalten.

Anmälan

För vissa åtgärder krävs inget lov utan enbart en anmälan. Om du till exempel vill göra en förändring som påverkar byggnadens brandskydd eller tekniska utförande ska du göra en anmälan. När en anmälan har inkommit till Myndighetsnämnden tas det ställning till om det krävs tekniskt samråd eller om startbesked kan medges.

Bygglov, rivningslov och marklov

Bygglov krävs vanligtvis för att bygga nytt, bygga om eller göra tillbyggnader samt för att göra vissa ändringar eller för att ytterligare inreda lokal för verksamhet. Det krävs även mark- och rivningslov inom detaljplanerat område för att riva bygglovspliktiga byggnader/anläggningar eller utför markarbeten.

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att Myndighetsnämnden prövar om du får bygga på den avsedda platsen, syftet är att ge ett första besked hurvida platsen är lämplig. Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Myndighetsnämnden är bunden av sitt besked om du lämnar in en ansökan om bygglov inom två år från den dag förhandsbeskedet vann laga kraft.