Avgift bygglov

Avgiften för bygglov tas ut enligt gällande taxa som Kommunfullmäktige fastställt. Avgiften varierar beroende på vad och var man ska bygga.

Hur beräknas kostnaden för ett bygglov?

Taxan är baserad på ett underlag från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som är en arbetsgivar- och intresseförening för landets alla kommuner, landsting och regioner.

Här följer ett exempel på hur en bygglovsavgift kan vara redovisad i ett beslut och förklaringar till de olika faktorerna:

Det som heter underrättelse i avgiftberäkningen är kostnaden för att publicera beslutet i Post- och Inrikes Tidningar samt kostnaden för att skicka information (om att ett bygglovsbeslut är tagit) till alla angränsande fastighetsägare. Till underrättelse kan också räknas kostnaderna för att skicka remisser till berörda grannar, i det fall ansökan innebär en planavvikelse eller om bygglovet rör en fastighet utanför planlagt område. Underrättelseavgiften varierar då mellan 1 110-3 774 kronor, beroende på hur många grannar det är som är berörda och ska få en möjlighet att yttra sig över ansökan.

Enligt gällande taxa utgår en avgift även om ansökan avslås. Avslagsavgiften är lika med ordinarie bygglovsavgift exklusive avgiften för byggnadsinspektörens arbete.

Preliminär avgift kan lämnas om du begär det. Avgiften framgår normalt av beslutsprotokollet och faktura på kostnaden skickas med protokollet, när beslut är tagit.

Några kostnadsexempel för bygglov år 2014

Kostnaderna är preliminära beräkningar utifrån vad ett ärende i normalfallet kräver för handläggning, utifrån de förutsättningar som punktlistas efter.

Den exakta kostnaden beräknas för varje individuellt ärende.

Nybyggnad av enbostadshus med garage, 22 422 kronor

 • inom detaljplanerat område
 • sammanlagd bruttoarea 200-299 kvadratmeter
 • inga avvikelser mot detaljplanens bestämmelser
 • inklusive startbesked, tekniskt samråd, ett arbetsplatsbesök och slutsamråd

Tillbyggnad med uterum, 4 484 kronor

 • inom detaljplanerat område
 • tillkommande bruttoarea 16-49 kvadratmeter
 • inga avvikelser mot detaljplanens bestämmelser

Nybyggnad av garage, 4 040 kronor

 • utanför detaljplanerat område
 • bruttoarea mindre än 50 kvadratmeter
 • fastigheten har 3-5 berörda grannar

Fasadändring med två nya takfönster, 2 087 kronor

 • inom detaljplanerat område
 • inga avvikelser mot detaljplanens bestämmelser