Anmälan

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. I anmälan granskas de tekniska egenskaperna av åtgärden. En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan Myndighetsnämnden gett ett startbesked. En åtgärd får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän Myndighetsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

 Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

  • installation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler i en byggnad
  • ändringar som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov
  • ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • installation eller väsentlig ändring av hiss i en byggnad
  • installation eller väsentlig ändring av ventilation i en byggnad
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk
  • installationer eller väsentliga ändringar av anläggningar för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
  • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt gällande plan- och bygglag eller motsvarande äldre föreskrifter

Att påbörja en anmälningspliktig åtgärd utan startbesked eller att ta en anmälningspliktig åtgärd i bruk utan slutbesked, är förenat med en byggsanktionsavgift.