Strandskydd & övriga tillstånd

Utöver bygglov kan din byggnation eller åtgärd kräva andra tillstånd. Nedan finns några exempel på tillstånd som kan krävas.

Strandskydd

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. Strandzonen, övergången mellan land och vatten, ger utrymme för en mängd olika miljöer där strandnära djur- och växtarter lever. Strandzonen fungerar också som s.k. spridningskorridorer och som tillflyktsort för en mängd arter i ett landskap som präglats av rationell produktion. Från och med den 1 juli 2009 gäller nya strandskyddsregler som bland annat innebär att kommunerna har huvudansvaret att pröva frågor om strandskyddet.

Följande områden är undantagna kommunens beslutanderätt. Inom dessa områden är det länsstyrelsen som prövar strandskyddsreglerna.

 • naturreservat
 • biotopskyddsområden
 • natura 2000
 • landskapsbildsskyddsområden
 • djur- och växtskyddsområden
 • kulturreservat
 • naturminnen
 • vattenskyddsområden

Skyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattenmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Länsstyrelsen kan utvidga zonen upp till 300 meter, om det behövs för att tillgodose strandskyddets syfte. Det krävs särskilda skäl för att bevilja dispens från strandskyddet.

Inom ett strandskyddsområde får inte

 1. nya byggnader uppföras,
 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (både utvändiga ändringar som till exempel tillbyggnader eller utbyggnader samt invändiga ändringar omfattas),
 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller,
 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Detsamma gäller för komplement till befintlig bebyggelse på en tomtplats som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden och högst 20 meter från huvudbyggnaden.

länsstyrelsens webbsida kan man läsa mer om strandskydd och använda en karttjänst för att se vilka områden som omfattas av skyddet.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse fanns för att på ett enklare sätt än genom reservatsbildning kunna skydda stora områden från större påverkan eller förändring. Det var framför allt de visuella upplevelsevärdena som man önskade skydda i landskapet. Även om begreppet inte finns i den nu gällande miljöbalken, gäller bestämmelserna fortfarande i de berörda områdena så länge länsstyrelsen inte beslutar något annat. Länsstyrelsen handlägger ärenden om tillstånd från landskapsbildsskydd. Det krävs tillstånd för

 • att uppföra helt ny byggnad eller avsevärt ändra byggnads yttre utseende eller färg
 • att anordna upplag av något slag utom tillfälliga sådan för jord- eller skogsbrukets eller fiskets behov
 • att utföra schaktning, fyllning eller tippning av något slag såväl på mark som intill tre meters djup i vattnet, dock gäller det ej för arbetsföretag inom åker, fruktodling eller bebyggd tomtplats
 • att framdraga luftledning
 • att utföra matjordstäkt eller husbehovstäkt av sten, grus, sand eller lera
 • att utföra skogsodling på förut icke skogsbärande mark
 • att utföra barrskogsodling på lövskogsbärande mark
 • att varaktigt tälta eller uppställa husvagn annat än på campingplats som godkänts av kommunen.

länsstyrelsens webbsida kan man läsa mer om landskapsbildsskydd och använda en karttjänst för att se vilket område som omfattas av skyddet.

Enskilt avlopp

Nyanläggning eller ändring av befintligt enskilt avlopp kräver tillstånd från Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Ny eller ändrad utfart till allmän väg

Enligt väglagen måste du alltid ha tillstånd från väghållningsmyndigheten för att ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Ansökan om tillstånd ställs till Trafikverket.

Riksintressen

Geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som områden av riksintresse.

Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning (t.ex. vindkraft). Områdena kan också vara viktiga för någon näring som rennäringen eller fisket.

Det är bara när markanvändningen ska ändras som det kan få någon betydelse att ett område är av riksintresse. Pågående markanvändning påverkas alltså inte. Det är också bara vid sådan ändring av markanvändningen som behöver någon form av beslut från en myndighet för att kunna genomföras som riksintresseområdena kan beaktas. Vilka lagar som kräver att hänsyn tas till områden av riksintresse framgår av förordningen om hushållning med mark- och vattenområden m.m. Det kan vara beslut som fattas av domstol, statlig myndighet eller regeringen men också kommunala beslut. Det är alltså den som beslutar som måste ta hänsyn till om ett område är av riksintresse. Om den ändrade markanvändningen skulle innebära ”påtaglig skada” på ett riksintresse så är huvudregeln att ändringen inte kan få tillstånd.

Hela syftet med bestämmelserna om riksintresse är att det inte ska spela någon roll enligt vilken lag ett beslut fattas. Hänsynen till riksintressena ska vara densamma när beslut fattas som innebär att markanvändningen inom ett område ändras. För besluten ska också den kommunala översiktsplanen spela en roll som beslutsunderlag. Det beror på att översiktsplanen är en del i processen att ange områdena av riksintresse.

Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster

I en önskan att mer aktivt kunna verka för ett säkerställande av de riksintressanta kulturmiljöerna i Simrishamns kommuns kustsamhällen har det upprättats konkreta riktlinjer och anvisningar för exteriöra förändringar i bebyggelsen, vilka påverkar miljöernas bevarandevärde. Anvisningar för byggande av takkupor och takfönster finns redovisade på kartmaterial samhällsvis, där takytor har markerats utifrån om de får förses med takupor/takfönster eller inte. Som underlag till anvisningarna har legat byggnadsinventeringarnas redovisningar av kulturhistoriskt och miljömässigt värdefull bebyggelse och miljö. Hänsyn har tagits till att alla inredningsbara vindar ska kunna utnyttjas för bostadsändamål och därmed kunna vara dagsljusbelysta. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen för att få reda på i vilken omfattning riktlinjerna påverkar just din fastighet.

Vattenskyddsområden

Vatten är ett viktigt livsmedel som kommunerna har en skyldighet att tillhandahålla. För att ge kommunerna möjlighet att fullgöra sin skyldighet, finns inom miljöbalken särskilda regler om inrättande av vattenskyddsområden med olika skyddsföreskrifter.

Vissa verksamheter kan vara förbjudna inom vattenskyddsområdet. Detta gäller till exempel sådana verksamheter som kan ge upphov till irreversibla skador eller skador som kan medföra långtgående konsekvenser på vattnets kvalitet och kvantitet, antingen på grund av enskilda utsläpp eller på grund av den sammanlagda effekten av många små utsläpp. Flertalet föreskrifterna innehåller dessutom förbud och inskränkningar mot bl.a. följande verksamheter och åtgärder inom vattenskyddsområdet:

 • hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier
 • spridning av gödsel och bekämpningsmedel
 • infiltration av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten
 • miljöfarlig verksamhet
 • transport av farligt gods
 • anläggande av vägar, bebyggelse eller grävning
 • täktverksamhet
 • anläggande av anläggningar för utvinning av värmeenergi