Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen. Avsevärd ändring av höjdläget har Simrishamns kommun definierat som +/- 0,5 meter. Om ett visst höjdläge för markytan är bestämd i detaljplanen, krävs det dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering, om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan.

Schaktning och fyllning som görs i samband med byggnadsarbeten som det har beviljats bygglov för kräver inte marklov eftersom förändringar av marknivån ska prövas i bygglovsärendet. Den färdiga markhöjden måste därför framgå av ritningarna till bygglovsansökan.

Byggnadshöjden räknas från den planerade marknivån så som den redovisas i bygglovshandlingarna. Därför är det viktigt att eventuella schaktningar och fyllningar granskas och godkänns i bygglovet. Den markhöjd som anges på de fastställda bygglovshandlingarna måste följas. Om markhöjden ändras kan exempelvis byggnadshöjden påverkas. Detta kan leda till att byggnaden inte överensstämmer med bygglovet eller detaljplanen och då blir byggnaden olovlig.

För att söka marklov behövs:

Mer information

Du hittar mer information om marklov på Boverkets hemsida.