Olovligt byggande & ovårdad tomt

Om du utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov, kallas det olovligt byggande eller "svartbygge" i dagligt tal. I Simrishamns kommun är det byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen. Myndighetsnämnden ska genom tillsyn se till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas.

Område för tillsyn

Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla
Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska åtgärdas. Vill du anmäla ett enkelt avhjälpt hinder? Använd dig av denna blankett.

Underhåll och varsamhet
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tekniska egenskaper bevaras.

Underhåll och skötsel
Tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader ska underhållas och skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafik inte uppkommer.

Ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar ska vara godkända
Kontroll av ventilationen i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion.

Tillståndspliktiga åtgärder
Bygglovspliktiga och anmälningspliktiga åtgärder ska ha startbesked som krävs innan de utförs. Byggregler och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och det ska finnas förutsättningar för att utfärda slutbesked.

Byggnadsnämndens tillsyn kan till exempel resultera i förelägganden (ev. med vite), byggsanktionsavgift, förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd, förbud mot användning av byggnadsverk.

Mer information

Du hittar mer information om tillsyn på Boverkets hemsida.