Kontrollansvarig och kontrollplan

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA). Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig, men i alla ärenden om lov och anmälan krävs en kontrollplan. Det är alltid byggherrens ansvar att se till att kraven i plan- och bygglagen följs och att kontroller görs i tillräcklig omfattning. Byggherrens ansvar gäller även om det finns en kontrollansvarig.

Vad är en kontrollansvarig?

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA). Det är du som byggherre som anger förslag till KA i ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge. Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. På Boverkets hemsida hittar du certifierade kontrollansvariga.

Vad är en kontrollplan?

I alla ärenden om lov och anmälan krävs en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och -material följs. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar. Det ska framgå om du själv ska göra kontrollen genom din dokumenterade egenkontroll eller om den ska utföras av en certifierad sakkunnig. Om kontrollplanen gäller rivningsåtgärder ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur både farligt avfall och annat avfall tas om hand.

Förslag till kontrollplan ska i enkla ärenden lämnas in tillsammans med bygglovsansökan. Om kontrollplanen godkänns kommer den att fastställas i ett beslut om startbesked som ger dig tillstånd att påbörja åtgärden. När byggnadsprojektet är slutfört och alla kontroller är genomförda ska den verifierade kontrollplanen tillsammans med de handlingar som framgår av startbeskedet redovisas som underlag för beslut om slutbesked. Ett slutbesked är ett kvitto på att ärendet är avslutat och att åtgärden får tas i bruk.

Exempel på enkla ärenden då det inte krävs en kontrollansvarig, men en kontrollplan

Blanketter

Kontrollplan

Mer information

Du kan läsa mer om kontrollansvarig och kontrollplan på Boverkets hemsida.