Förhandsbesked

Om du är osäker på om dina byggplaner är möjliga att genomföra, kan du ansöka om ett förhandsbesked. Detta kräver inte lika många ansökningshandlingar som för en bygglovsansökan, och du får reda på om det finns någon möjlighet att genomföra dina byggplaner.

Vad är ett förhandsbesked?

Det är vanligast att söka förhandsbesked när man vill bygga ett nytt hus på en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område.

Om platsen är lämplig att bygga på, ger byggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked. Är den olämplig får man ett negativt förhandsbesked. När man har fått ett positivt förhandsbesked har man två år på sig att söka bygglov.

Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar till exempel ritningar som en ansökan om bygglov. Man får reda på om det överhuvudtaget går att bygga på platsen utan att behöva bestämma exakt vilket hus man vill ha och ta fram ritningar till det. På så sätt slipper man lägga ner en massa tid och pengar i onödan. Ska man köpa en obebyggd tomt bör man inte fullfölja köpet om det inte finns ett positivt förhandsbesked, i så fall kan man stå med en fastighet som man inte får bygga på.

Den prövning som görs kallas lokaliseringsprövning. Byggnadsnämnden undersöker då om platsen lämpar sig för det man vill bygga. Vid prövningen utgår man bland annat från bestämmelserna i 2 kapitlet i plan- och bygglagen och riktlinjer i översiktsplanen. Prövningen är ungefär samma som görs när man gör en detaljplan. Detaljfrågor som utformningen och den exakta placeringen prövas inte i förhandsbeskedet utan senare när man söker bygglov.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Ett positiv förhandsbesked är bindande i två år, vilket betyder att man bör söka bygglov inom den tiden. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller för. Men det förutsätter givetvis att ansökan om bygglov helt stämmer med förhandsbeskedet. Nämnden kan säga nej till bygglov på grund av sådant som inte har prövats i förhandsbeskedet, till exempel byggnadens exakta placering eller utformning (volym, höjd, fasadutformning, färgsättning).

För att söka förhandsbesked behövs:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan i skala 1:500, som redovisar placering av byggnad, tillfart och biluppställningsplats 

Mer information

Du hittar mer information om vad ett förhandsbesked innebär på Boverkets hemsida.