Bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus, så kallade Attefallsåtgärder. Du behöver skicka in en anmälan till kommunen och få startbesked innan byggstart.

 Illustration: Boverket

Illustration: Boverket

För de bygglovsbefriade åtgärderna nybyggnad av 25 kvm Attefallshus, tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med 15 kvm, inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus och påbyggnad med maximalt två takkupor krävs det alltid en anmälan till kommunen. Innan du får påbörja byggnationen behövs ett startbesked.

Det behövs inte bygglov eller anmälan för att anordna en skyddad uteplats, anordna ett skärmtak eller bygga en friggebod i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus.

Checklista på handlingar som ska ingå i en anmälan:

 • Anmälningsblankett
 • Situationsplan i skala 1:500
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Sektions- och eventuellt detaljritningar i skala 1:100
 • Kontrollplan  

Blankett, förslag till kontrollplan och exempelritningar hittar du i högerspalten.

Ibland krävs bygglov

Åtgärder som Attefallshus, tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, takkupor och inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, gäller inte inom områden särskild värdefull miljö, riksintressen för totalförsvaret eller i områden med utökad bygglovsplikt.

Särskild värdefull miljö

Bygglovsbefrielsen gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt.

Inom nedanstående område kan inte bygglovsbefrielsen utnyttjas i Simrishamns kommun:

 • Riksintressena för kulturmiljövården.
 • Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt (varsamhet/q-bestämmelser).
 • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen.
 • Byggnadsminnen enligt kulturminneslagen.
 • En- och tvåbostadshus utpekade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Sankt Olof, Östra Tommarp och Gladsax.
 • En- och tvåbostadshus inom områdesbestämmelser med skydd för kulturmiljö i Rörum, Gladsax och Gislövshammar.

Riksintresse för totalförsvaret

Attefallshus som är komplementbostadshus får inte byggas inom eller i anslutning till flygplatser och övnings- eller skjutfält som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvaret. Inom Simrishamns kommun gäller detta ett större område kring Ravlunda skjutfält.

Mer information

Vill du ha mer information om bygglovsbefriade åtgärder hittar du det på Boverkets hemsida.