Regler för ändrad användning

Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov för ändring av en byggnad om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för. 

I bygglovet prövas hur lämplig din tänkta verksamhet är utifrån detaljplanens bestämmelser.

I detaljplanelagt område framgår vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Beteckningarna C (centrum), H (handel) och R (kultur och fritid) tillåter Bed and Breakfast. Beteckningen B (bostäder) tillåter inte Bed and Breakfast. I samlad bebyggelse och utanför detaljplan sker en bedömning i varje enskilt fall, beroende på omfattningen och omgivningspåverkan.

Kontakta plan- och bygglovsverksamheten och beskriv din verksamhet för att får reda på om du behöver bygglov.

Om det saknas förutsättningar för bygglov kan du inte få bygglov såvida inte en ny detaljplan upprättas.

Undantag

Om du bara hyr ut ett rum eller en lägenhet behöver du inte bygglov.

Hotellagen

Enligt hotellagen så får hotell- eller pensionatsrörelse, som är avsedd att samtidigt ta emot minst nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum, endast drivas av den som har tillstånd av  polismyndigheten.

Brandskydd

I bygglovet prövas genom en remiss till Räddningstjänsten att verksamheten har ett brandskydd som är dimensionerat utifrån hotellverksamhet - tillfällig övernattning.

Livsmedelshantering

Om du ska ha servering, butik eller annan verksamhet med livsmedelsverksamhet ska du kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbundet för godkännande av Livsmedelsverket eller registrering av miljöförbundet. Även för denna typ av verksamhet behöver du bygglov.