Bygglovsprocessen

En bygglovsprocess innehåller flera olika moment. Processen ser något olika ut beroende på vad ärendet handlar om.

Ett ärendes gångDiarieföring

Ditt ärende dateras och registreras vid ankomst och tilldelas ett ärendenummer. Detta nummer eller fastighetsbeteckningen är bra att ha till hands vid all kontakt med oss.

Förgranskning

Ärendet granskas översiktligt främst för att konstatera om handlingarna är kompletta och uppfyller kvalitetskraven. Ärendet tilldelas en handläggare. Om ansökan bedöms vara komplett får du ett mottagningsbevis. I det fall ansökan bedöms vara ofullständig eller otillräcklig får du en bekräftelse med begäran om kompletteringar.

Väntetid inför handläggning

Vissa tider på året är det många som lämnar in ansökningar samtidigt och det kan då uppstå viss väntetid innan handläggning kan påbörjas. Ansökningarna behandlas i tur och ordning efter hur de inkommit till förvaltningen.

Handläggning

Er ansökan granskas utifrån gällande detaljplan och plan- och bygglagens (PBL) bestämmelser. Detaljplanen anger t ex byggnadshöjd, exploateringsgrad och ändamål. Ligger fastigheten utanför detaljplanelagt område blir handläggningen ibland mer omfattande eftersom vi behöver utreda förutsättningarna noggrannare för den enskilda fastigheten.

I Plan- och bygglagen ställs bland annat krav på estetik, varsamhet och anpassning men även tillgänglighet och lämplighet för ansökt åtgärd. Handläggaren åker vid behov ut på plats för att bilda sig en uppfattning om förhållandena.

Grannar hörs vid en mindre avvikelse från detaljplanen, om man vill bygga nära tomtgräns eller vid byggnation utanför detaljplanerade områden. Ibland behöver även olika myndigheter, kommunala förvaltningar eller andra sakägare höras, som t ex Trafikverket, Försvarsmakten, kommunens fastighetsenhet eller driftenhet, Ystad-Österlenregionens Miljöförbund eller Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in. Handläggningstiden kan variera från någon vecka till ett par månader beroende på ärendets svårighetsgrad, handlingarnas kvalitet, mängden kontakter och korrespondens i ärendet. Enligt PBL ska ett ärende om lov avgöras inom 10 veckor. Perioden kan förlängas en gång i ytterligare 10 veckor.

Beslut

Myndighetsnämnden är beslutande myndighet. I de flesta ärenden fattar handläggaren beslut på delegation i Myndighetsnämndens namn. Större eller principiellt viktiga ärenden och eventuella avslag avgörs av Myndighetsnämnden. Nämnden sammanträder vanligtvis nio gånger per år.

Expediering

När bygglovsbeslutet är fattat expedieras ärendet. Det innebär att handlingarna kopieras och skickas ut till dig som sökande och eventuellt till kommunens mätavdelning och VA-avdelning, grannar informeras om att bygglov har utfärdats och bygglovet kungörs i Post- och Inrikes Tidning, grannar som haft synpunkter får besvärshänvisning. Information skickas också till Skatteverket samt vid nybyggnad till Statistiska centralbyrån.

Efter bygglovet

Ärendet får inte påbörjas förrän du även har fått ett startbesked i ärendet. Är ditt ärende mycket enkelt så kan startbeskedet lämnas tillsammans med bygglovet, men är det mer komplicerat kan ett tekniskt samråd behövas och ett startbesked lämnas först efter detta. Vad som gäller för just ditt ärende framgår av bygglovet. För att erhålla startbesked kan det krävas att fler handlingar inlämnas såsom kontrollplan, konstruktionsritning, vatten- och avloppsritning, ventilationsritning, energiberäkning och byggfelsförsäkring etc.

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd skall alltid hållas om det krävs en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart obehövligt, eller om byggherren har begärt ett tekniskt samråd. Byggherren skall senast vid det tekniska samrådet lämna ett förslag till en kontrollplan, samt de tekniska handlingar som krävs.

Vid samrådet gås följande igenom:

 • Arbetets planering
 • Åtgärder för tillsyn och kontroll mm
 • Arbetets organisation
 • Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har lämnat in
 • Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats om samrådet avser en rivningsåtgärd
 • Behovet av arbetsplatsbesök, byggfelsförsäkring, färdigställandeskydd och utstakning ytterligare handlingar samt ytterligare samråd

Startbesked

Byggnationen får inte påbörjas utan startbesked. Myndighetsnämnden ska med ett beslut om startbesked godkänna att en lov- och anmälningspliktig åtgärd får påbörjas. I vissa enklare lovärenden kan startbesked ges i samband med lovet. För mer komplicerade lovärenden krävs först beslut om lov och sedan beslut om startbesked. Startbesked ges när Myndighetsnämnden bedömer att ansökt åtgärd kan antas uppfylla de krav som finns i gällande föreskrifter. Myndighetsnämnden kan i samband med startbeskedet besluta att byggnadsverket får tas i bruk utan slutbesked.

Att påbörja en åtgärd utan startbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Laga kraft

Att beslutet vunnit laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga. Om startbesked getts får åtgärden påbörjas innan beslutet vunnit laga kraft, men man gör det då på så kallad egen risk.

Arbetsplatsbesök

Myndighetsnämnden skall bjudas in till arbetsplatsbesök vid minst ett tillfälle när ärendet har föregåtts av ett tekniskt samråd och ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Vid ett arbetsplatsbesök, skall myndighetsnämndens handläggare kontrollera:

 • Att kontrollplanen och bygglovet följs
 • Att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning
 • Att inget uppenbart strider mot byggreglerna

Slutsamråd

Slutsamrådet skall normalt hållas på byggarbetsplatsen när ansökta åtgärder närmar sig färdigställande och ett slutsamråd inte är uppenbart obehövligt.

Följande skall diskuteras vid slutsamrådet:

 • Hur kontrollplanen och andra villkor följts
 • Avvikelser från krav för åtgärderna
 • Kontrollansvarigas utlåtande
 • Kontrollansvarigas och byggnadsnämndens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen
 • Behov av andra åtgärder och
 • Förutsättningar för slutbesked

Slutbesked

När byggherren har visat att alla krav är uppfyllda, så godkänner Myndighetsnämnden åtgärderna med ett slutbesked. De ställda kraven finns angivna i beslutet om lov eller i startbeskedet. Myndighetsnämnden ska så fort som möjligt pröva om ett slutbesked kan ges när allt underlag som behövs för prövningen har lämnats in. När slutbesked har utfärdats, anses ansökta åtgärder vara slutförda och byggnadsverket får tas i bruk.

Interimistiskt slutbesked

Om en brist inte är försumbar eller en kontroll behöver göras i ett senare skede av processen kan myndighetsnämnden ge ett interimistiskt slutbesked, det vill säga ett tillfälligt slutbesked. Det interimistiska slutbeskedet är beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs i ett senare skede. I ett sådant besked anger nämnden vad som gäller i fråga om möjligheten att ta byggnadsverket i bruk. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked.

Att ta ett byggnadsverk i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked är förenat med byggsanktionsavgift.

Mer information

Du hittar mer information om vad som händer med din ansökan när den lämnas in till oss på Boverkets hemsida.