Anmälan - eldstad m.fl.

Ska du installera en kamin eller kanske riva en bärande vägg? Då behöver du anmäla ditt arbete till kommunen och få ett startbesked innan byggstart.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder

  • Installation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler i en byggnad
  • Ändringar som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • Rivning av vissa byggnader eller delar av byggnader som inte kräver lov
  • Ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss i en byggnad
  • Installation eller väsentlig ändring av ventilation i en byggnad
  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk
  • Installationer eller väsentliga ändringar av anläggningar för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
  • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt gällande plan- och bygglag eller motsvarande äldre föreskrifter
  • För så kallade Attefallsåtgärder, se bygglovsbefriade åtgärder

Checklista på handlingar som ska ingå i en anmälan:

Mer information?

Vill du ha mer information om anmälan kan du läsa mer på Boverkets hemsida.