Bygga & bo

Aktuellt

Om du ska driva en verksamhet som till exempel bed & breakfast, vandrarhem eller hotell måste du söka bygglov

Enligt plan- och bygglagen krävs det bygglov för ändring av en byggnad om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för. 

I bygglovet prövas hur lämplig din tänkta verksamhet är utifrån detaljplanens bestämmelser.

I detaljplanelagt område framgår vilken användning som är tillåten inom kvartersmark. Beteckningarna C (centrum), H (handel) och R (kultur och fritid) tillåter Bed and Breakfast. Beteckningen B (bostäder) tillåter inte Bed and Breakfast. I samlad bebyggelse och utanför detaljplan sker en bedömning i varje enskilt fall, beroende på omfattningen och omgivningspåverkan.

Kontakta plan- och bygglovsverksamheten och beskriv din verksamhet för att får reda på om du behöver bygglov.

Om det saknas förutsättningar för bygglov kan du inte få bygglov såvida inte en ny detaljplan upprättas.

Undantag

Om du bara hyr ut ett rum eller en lägenhet behöver du inte bygglov.

Hotellagen

Enligt hotellagen så får hotell- eller pensionatsrörelse, som är avsedd att samtidigt ta emot minst nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum, endast drivas av den som har tillstånd av  polismyndigheten.

Brandskydd

I bygglovet prövas genom en remiss till Räddningstjänsten att verksamheten har ett brandskydd som är dimensionerat utifrån hotellverksamhet - tillfällig övernattning.

Livsmedelshantering

Om du ska ha servering, butik eller annan verksamhet med livsmedelsverksamhet ska du kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbundet för godkännande av Livsmedelsverket eller registrering av miljöförbundet. Även för denna typ av verksamhet behöver du bygglov.

Bra bygglovsbetyg

Varje år gör samhällsbyggnadsförvaltningen en kvalitetsmätning av hur man upplevt hanteringen av bygglov. Alla som sökt bygglov under perioden får en kortare enkät per e-post eller vanlig post för besvarande.

Bemötande, handläggningstid, information etc. är faktorer som mäts och årets resultat ger över lag goda betyg.

Nästan hälften av de som sökt bygglov har haft en första kontakt via telefon, 49 %. Ungefär en fjärdedel tycker också att det är lätt att komma i kontakt med handläggare. När man väl fått kontakt, är mer än 90 % nöjda med bemötandet under bygglovshandläggningen och nästan lika många bedömer att handläggarna är professionella och inger förtroende.

Tre av fyra tycker att handläggningstiden är rimlig eller ganska rimlig. Hälften av deltagarna i undersökningen tycker att avgifterna är ganska rimliga

Men det finns givetvis förbättringsmöjligheter. Tre av fyra tycker att det är enkelt att hitta informationen man söker kring bygglov, men bara en fjärdedel tycker att informationen är lätt att förstå.

- Myndighetsnämnden har som mål att kundnöjdheten ska uppgå till minst 80 %, under denna perioden har den uppmätts till 77 % , säger Anna Eliasson, enhetschef på plan- och byggenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Vi har haft och har en stor ärendemängd och en hög arbetsbelastning, så jag tycker resultatet är bra, men utifrån mätningens resultat ser jag att vi ska fokusera mer på hur vår information ser ut så att den blir lätt att förstå. Jag tror också vi kan bli bättre på att informera om vilka handlingar som behövs vid en ansökan så att ärendet blir komplett från början och handläggningstiden därmed kortas, avslutar Anna Eliasson.

Inbjudan till markanvisningstävling för bostadsbebyggelse i kvarteret Joneberg

Simrishamns kommun bjuder in till en markanvisningstävling för uppförande av bostäder inom del av kvarteret Joneberg, närmare bestämt fastigheterna Joneberg 8 och 9 inne i Simrishamns tätort. Syftet med tävlingen är att ge olika intressenter möjlighet att lämna in utformningsförslag och anbud för markområdet. Simrishamns kommun kommer att utvärdera inlämnade förslag utifrån de i anvisningarna uppräknade, och beskrivna, bedömningsgrunderna. Målet är en genomtänkt gestaltning till bästa pris. Kommunen avser att anvisa marken och teckna genomförandeavtal med vinnaren.

Tävlingsbidrag ska lämnas in till Simrishamns kommun enligt anvisningarna i inbjudan. Tävlingsbidrag ska vara Simrishamns kommun tillhanda senast 2016-10-03.

Inbjudan
Plankarta
Illustrationsplan
Planbestämmelser
Parkeringsnorm
Kulturmiljöstråk
Kulturmiljö, länsstyrelsen

Simrishamn är en vacker kommun som har mycket att erbjuda. Här finns ett varierande landskap med släta åkrar, böljande fält och lummiga skogar. I vår kommun finns små idylliska byar, pittoreska fiskelägen och breda milsvida sandstränder. Det finns ett brett kulturutbud av många olika slag som till exempel måleri, skulptur, glaskonst och teatrar.

Tomtmark för bostadsprojekt till salu

Simrishamns kommun har tomtmark till salu för uppförande av bostäder i genuin miljö, i ”Gamla sta´n”, vid Västra Parkskolan, på Nisbethsgatan i Simrishamn.  Kommunen är angelägen om att området, bestående av fyra bostadstomter och en gemensamhetsanläggning (för gångpassage, miljöhus och trottoar), byggs i ett sammanhang för att passa bra in i den känsliga kulturmiljön.

Intresserad? Lämna ditt bud tillsammans med ett grovt gestaltningsförslag. Här hittar du gälllande planbestämmelser / handlingar. Anbud ska lämnas skriftligt och i slutet kuvert. Märk kuvertet ”Folkskolan”. Kommunen kommer att utvärdera efter erbjudet pris. För att vara med i utvärderingen ska ditt anbud ha kommit in senast 2016-06-20.

Här finns ett varierat boende och på flera platser i kommunen planeras för bostäder. Det finns såväl hyres- som bostadsrätter och tomter för villabebyggelse. Gård i rapsfältDet är ständigt en balansgång mellan att bevara våra fina miljöer och att tillåta exploatering för olika byggnationer. De senaste åren har det varje år flyttat in över 900 personer till vår kommun. Vår främsta strävan är att främja en fortsatt hög inflyttning och därmed befolkningstillväxt i vår kommun. Viktiga faktorer för att attrahera folk att flytta hit och stimulera företagande är tillgång till bra bostäder, en bra infrastruktur och ett brett utbud av kommunal service av hög kvalitet.

Här kan du ladda ner tidningen "Nyinflyttad". Vill du att vi skickar dig tidningen kan du höra av dig till Kontakt samhällsbyggnad, samhallsbyggnad (at) simrishamn.se eller per telefon 0414-81 92 00.


Kontakt samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen är uppdelad på olika enheter och områden: bygglov och planering, fastighet, gata och park, mätning och exploatering samt vatten och avlopp.

Kontakten är Samhällsbyggnadsförvaltningens reception och ansikte utåt. Via ett telefonnummer kan ni få hjälp med era frågor som rör verksamheten och få hjälp att komma i kontakt med rätt tjänsteman. Ni hittar oss på Björkegrenska gården, Storgatan 22 i Simrishamn.

Mån - fre kl. 09.00 - 15.00. (övrig dagtid - ring kommunens växel, 0414-81 90 00)
Avvikande öppettider förekommer vanligen dag före helgdag.
Tel: 0414-81 92 00

För frågor gällande specifika bygglovsfrågor:
Mån - fre kl. 10.00 - 12.00, Tfn: 0414-81 92 00

Fax: 0414-81 97 01

E-post: kontakt samhällsbyggnad

Bygglov

Det är viktigt att du som tänker bygga nytt eller bygga om tar kontakt med kommunen i god tid för att få reda på vilka bestämmelser som gäller och för att få goda råd. En del ärenden - till exempel sådana som flera myndigheter ska yttra sig över - kan nämligen ta lång tid.

För att hinna handlägga alla ärenden, har vi infört telefontider för bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

Tomter för småhus

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan anvisa byggnadsklara tomter för småhus. Byggklar tomtmark finns i de flesta tätorter inom kommunen.

Det finns även privata tomter på flera ställen i kommunen. För information, kontakta kommunens mäklare.